[PL / ENG] Kato: Odrobina Załęża i Osiedle Książęce / A bit of Załęże and the Princely estate My Actifit Report Card: May 5 2022

Cały dzień poza domem! Zaczęliśmy od małej rzeczy do załatwienia na Załężu, gdzie urzekł mnie ten stary budynek - to siedziba Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej. Udało mi się znaleźć informację, że dawniej był to dom pracowniczy kopalni „Kleofas” w Katowicach. Obecnie oprócz ŚDSM jest tam parę punktów usługowych i gastronomicznych. Oczywiście budynek jest na liście zabytków.

All day away from home! We started with a little errand to do in Załęże, where I was enchanted by this old building - it is the seat of the Śląsko-Dąbrowska Housing Company. I was able to find information that it used to be a workers' house of the Kleofas mine in Katowice. Currently, apart from ŚD, there are several service and food points there. Of course, the building is on the list of monuments.

image.png

image.png

Potem poszliśmy znowu na 3-pokoleniowy spacer (Dziadek, Mama, Bombel), celem odwiedzenia Osiedla Książęcego w Katowicach, które onegdaj było na językach wielu osób. Wybudowane zostało jako prestiżowe i luksusowe, ale jego lokalizacja przyprawiała wiele osób o zawrót głowy. Zlokalizowane przy wiecznie zakorkowanej ulicy Ligockiej oraz z drugiej strony przy czynnych torach kolejowych, nie budziło zaufania jako oaza wypoczynku i sielanki. Słyszałam jednak opinie, że należy tam po prostu pójść i zobaczyć na własne oczy, że znajduje się ono na innym poziomie niż droga i jest oazą zieleni. Więc poszliśmy.

Then we went for a 3-generation walk again (Grandpa, Mama, BabyBoy) to visit Princely Estate in Katowice, which used to be criticized by many people. It was built as prestigious and luxurious, but its location made many people dizzy. Located at the constantly jammed Ligocka street and on the other side of the active railway tracks, it did not inspire confidence as an oasis of rest and idyll. However, I heard opinions that you should just go there and see for yourself that it is on a different level than the road and is an oasis of greenery. So we went.

image.png

Spacer przyjemny to spacer wśród zieleni, więc poszliśmy od drugiej strony - przez tereny Bazyliki. Czyli znowu zielono i klimatycznie.

A pleasant walk is a walk among greenery, so we went from the other side - through the grounds of the Basilica. So green and atmospheric again.

image.png

image.png

image.png

Przy bramie, prowadzącej do Osiedla Książęcego, siedzi sobie Pan Jezus. Wygląda na niezmiernie zmartwionego tym, co się dzieje na ziemi, i tym, co wyprawiają głowy kościoła, czyż nie?

Jesus is sitting at the gate leading to the Princely Estate. He looks extremely worried about what is happening on earth and what the heads of the church are doing, isn't he?

image.png

Za bramą rozpoczyna się szeroko pojmowane Osiedle Książęce. Ta właściwa część, przy ulicy Ligockiej, jest nieco starsza, ale bardziej nowoczesna i oryginalna w bryle. Tu powstają zupełnie nowe, miłe, ale dość standardowe bloki. Niestety, kosztem wyciętego zagajnika.

Behind the gate, the widely understood Princely Estate begins. The proper part, at Ligocka Street, is a bit older, but more modern and original in its shape. Here, completely new, nice, but quite standard blocks are created. Unfortunately, at the expense of a cut woods.

image.png

image.png

Mijamy osiedle, które na potrzeby opisu nazwę "średnim". Te bloki już mają trochę czasu, są sympatyczne, a otoczenie zagospodarowane - użytkowane place zabaw, działające punkty usługowe, żłobki i sklepy. Wygląda na to, że miło się tu żyje, choć po tej ulicy przejechało całkiem sporo hałaśliwych ciężarówek.

We pass an estate called "medium" for the purposes of description. These blocks already have some time, they are nice, and the surroundings are well-developed - used playgrounds, operating service points, nurseries and shops. It looks like it's nice to live here, although quite a lot of noisy trucks have passed this street.

image.png

image.png

image.png

No i dochodzimy do właściwego Osiedla Książęcego. Mieszkania, czy jak to się modnie nazywa, apartamenty, z tarasami lub ogródkami. Budynki są postawione jednak dość blisko siebie. To i otoczenie (ulica i tory) spowodowało, że deweloper nie był w stanie sprzedać tych mieszkań. Do akcji wkroczył syndyk, mieszkania były dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach w pakiecie wielu sztuk. W efekcie sprzedaż ruszyła, a ceny wzrosły. Tak więc na osiedlu obok siebie mieszkają osoby, które zapłaciły za mieszkanie śmiesznie mało, jak i osoby, które niedługo potem zapłaciły za mieszkanie słoną kwotę.

Well, we come to the actual Princely Estate. Flats, or as they are fashionable, apartments, with terraces or gardens. The buildings, however, are placed quite close to each other. Due to this and the surroundings (street and railroad tracks), the developer was unable to sell these flats. The receiver entered the action, the apartments were available in a package of many units at very attractive prices. As a result, sales started and prices increased. So, in the estate, next to each other, there are people who paid a ridiculously low price for the apartment, as well as people who soon paid a significant amount for the apartment.

image.png

image.png

image.png
Niestety, dalsza wnikliwa obserwacja osiedla została brutalnie przerwana przez nadciągającą burzę.
Uciekliśmy, ale po drodze jeszcze uwieczniłam tą ruchliwą ulicę, o której mowa. Mieszkańcy osiedla chcąc dostać się do centrum Katowic mają przed sobą dość nieciekawy lewoskręt, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Unfortunately, further careful observation of the estate was brutally interrupted by the approaching storm.
We ran away, but on the way I still captured this busy street in question. Residents of the estate, who want to get to the center of Katowice, have a rather uninteresting left turn, especially during rush hour.

image.png

image.png


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220506t051828204z)_


05/05/2022
14014
Walking


0
0
0.000
4 comments
avatar

Czy ja widzę, że Bombel przespał część wycieczki. Jak on mógł ;)

0
0
0.000
avatar

Żeby część, zasnął 3 minuty po wyjściu z domu i dopiero nasza ucieczka przed burzą go obudziła 😁

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 148.895 AFIT tokens for your effort in reaching 14014 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.37% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 71.5950 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000