Quac Contest: How the Quaс community influence my blogging in Hive

avatar

осіннє вікно_.jpg

Hi friends! Yesterday, the Quac community announced a competition with an interesting topic "The value of the Quac community in your life." This is an interesting opportunity to talk about how the emergence of such strong support for Ukrainian-speaking bloggers has taught me to write long articles.

Привіт, друзі! Вчора у спільноті Quac було оголошено конкурс з цікавою темою "Значення спільноти Quac у вашому житті". Це цікава нагода розповісти про те, як поява такої потужної підтримки для україномовних блогерів привчила мене писати довгі статті.

скарб 5.jpg

I confess that I did not immediately notice the emergence of the QUAC community among other worthy Hive communities. Probably because a hard fork just took place and Hive was just formed, budding from the "occupied" Steem. About Quac, if memory serves, I learned from one of the posts of @cranium, which was the first to appreciate all the benefits of strong support @blocktrades of all posts that were lucky enough to get into the daily sample of Quac. I was already a member of several communities at the time, mostly those that specialize in photo content, because I love photography primarily as an art form, not just as a blog photo, and also because posts focused on photo content, do not require cumbersome descriptions that need to be translated into English. It was the fact that the descriptive articles only in English received strong support from the curators (perhaps in some other languages ​​as well, but at that time it did not apply to Ukrainian) that made me focus on photo content, although I like to write and in long articles I can fully reveal my thoughts. But the emergence of the QUAC community has changed everything, I have seen that articles written only in Ukrainian can also receive strong curatorial support.

Зізнаюся, що я не одразу помітив появу спільноти QUAC серед інших достойних спільнот Hive. Можливо тому, що якраз відбувся хард форк і Hive щойно утворився, відбрунькувавшись від від "окупованого" Steem. Про Quac я, якщо мене не зраджує пам'ять, я дізнався, з одного з постів @cranium, який перший зацінив всі переваги потужної підтримки @blocktrades всіх постів, яким пощастило потрапити у денну вибірку Quac. Я вже був членом декількох спільнот на той момент, в основному тих, які спеціалізуються на фотоконтенті, бо я люблю фотографію в першу чергу як вид мистецтва, а не лише як фотографію до блогу, а також через те, що пости, зосереджені на фотоконтенті, не потребують громіздких описів, які потрібно перекладати на англійську. Саме те, що описові статті лише англійською мовою отримували вагому підтримку від кураторів (можливо ще якимось іншими мовами також, але на той момент це не стосувалося української) змусило мене зосередитись на фотоконтенті, хоча я і люблю писати і саме у довгих статтях я можу повністю розкрити свої думки. Але поява спільноти QUAC все змінила, я побачив, що статті, написані лише українською, теж можуть отримувати потужну кураторську підтримку.

vybrane 24.jpg

It was a new experience for me, I felt that I could write as much as I wanted, in free write, that I could let my mind fly anywhere, let my fingers click on the keyboard and something interesting and grandiose would be born. I no longer needed to shape my thoughts so that I could translate them later. I also write today's article in this way, without worrying about style and structure, it is better to read it in the original, although I think that at least part of my thoughts I can convey in English 😊.

Це був новий досвід для мене, я відчув, що я можу писати як завгодно, вільним стилем, фрірайтом, що я можу відпустити свою думку витати де завгодно, хай пальці самі клацають по клавіатурі і з цього народиться щось цікаве та грандіозне. Мені вже не було потрібно формувати свої думки так, щоб потім їх перекласти. Сьогоднішню статтю я також так пишу, не турбуючись про стиль та структуру, то її краще почитати в оригіналі, хоча я гадаю, що хоча б частину своїх думок я зможу передати англійською 😊.

darynka & yaremko bubbles 3.jpg

I want to say that the Ukrainian community is really lucky with a community like Quac. Because I am a member of many communities, I can compare the support of the Quac community and other communities of its members and I can say that we have very serious support. This motivates me a lot of Ukrainians to intensify their efforts and create really high-quality content. After making sure that the quality content really received worthy support, I invited my wife @shady and my sister @oleholya to the Quac community (unfortunately this was before the wonderful bonus contests from @quac), who also appreciated the benefits of creating quality content. But I think they will tell about it themselves 😉

Я хочу сказати, що українській громаді справді пощастило з такою спільнотою, як Quac. Через те, що я є учасником багатьох спільнот, я можу порівняти підтримку спільнотою Quac та іншими спільнотами своїх учасників і можу сказати, що у нас дуже серйозна підтримка. Це дуже сильно мотивує мене багатьох українців активізувати свої зусилля і створювати справді якісний контент. Переконавшись, що якісний контент справді отримує гідну підтримку, я запросив у спільноту Quac свою дружину @shady та сестру @oleholya (на жаль це було це до чудових бонусних конкурсів від @quac), які також оцінили переваги створення якісного контенту. Але я гадаю, що вони самі розкажуть про це 😉.

по грибочки гуртом 21.jpg

I want to thank the people who work hard for the Quac community and choose really high-quality content for the daily sample, as well as the curator of the Quac @blocktrades community for his continued support. Special thanks to all the authors who fill our community with really high quality content, without you there would be nothing! Being a member of the Quac community is cool, but it imposes some responsibilities on us, we need to grow, improve our writing and content making skills, we need to grow with the community. Happy Birthday, @quac!

Я хочу подякувати тим людям, які докладають зусиль до існування спільноти Quac і обирають справді якісний контент до денних вибірок, а також кураторові спільноти Quac @blocktrades за його постійну підтримку. Окреме дякую я хочу висловити всім авторам, які наповнюють нашу спільноту справді якісним контентом, без вас нічого б не було! Бути членами спільноти Quac - це круто, але це накладає на нас певні обов'язки, ми повинні розвиватися, покращувати свої навички письма та створення контенту, ми повинні рости разом зі спільнотою. З Днем Народження, @quac!0
0
0.000
4 comments
avatar

А хто ж перший напише на конкурс? - думають учасники спільноти, бо самому починати якось незручно... Все, "лёд тронулся".
Дякую за те, що поділилися досвідом.

0
0
0.000
avatar

Тепер я відчуваю себе Поляковою 🤣

0
0
0.000
avatar

It is really a great luck for Ukrainians to be able to freely express their opinions in their native language in the QUAC.

0
0
0.000
avatar

Гарна розповідь! Прияємно бачити, що від моїх повідомлень є якась користь. Ніби дрібниця, що з моїх пвідомленьлюди дізнаюця цікаві та корисні речі, але ця дрібниця по справжньому гріє душу.

0
0
0.000