3 den vánoční/3 day of Christmas

avatar

Jsem v klidu

Mám hezky den a samota není tak hrozná. Řekl jsem si, že by to mohlo být o dost horší.

Četl jsem totiž zpověď

Jednoho alkoholika, který tráví svátky v autě, řekl jsem si chudák

https://www.zpovednice.eu/detail.php?statusik=1208526

Tedy pokud nelže.

A zároveň zavzpomínal na ty minule svátky.

Které byly identické.

A předchozí Které jsem trávil v jedove chýši s jedním bezdomovcem, co v ní žil.
Musím dodat že jsem ho znal spoustu let a měl ho rád.

Předevčírem jsem dostal radu, proč nevypadnu, jednoduše se učím sebedůvěre víc v tom není…

Poslední svátek vás už nebudu zatěžovat, ať se daří, mám vás rád .Že mi pomáháte a dáváte perspektivu v životě která mi tak zoufale chyběla.

I'm okay

I'm having a nice day and the loneliness isn't so bad. I figured it could be a lot worse.

I read the confession

I called an alcoholic who spends the holidays in his car a poor man

https://www.zpovednice.eu/detail.php?statusik=1208526

That is, if he's not lying.

And at the same time he remembered those past holidays.

Which were identical.

And the previous ones I spent in a poison hut with a homeless man who lived in it.
I must add that I knew him for many years and liked him.

I got advice the day before yesterday why I don't fall out, I'm simply learning confidence there's nothing more to it…

I won't burden you anymore on the last holiday, good luck, I like you. You help me and give me the perspective in life that I so desperately lacked.0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @valggav! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 90 posts.
Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

Christmas Challenge - Offer a gift to your friends
HiveBuzz World Cup Contest - Sponsor Feedback and Feedback Request
HiveBuzz World Cup Contest - Prizes from our sponsors
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000