March 7 2023 Katowice i komunikacja społeczna

avatar

EN-PL

Katowice po roku remontu skrzyżowania postanowiły rozpocząć komunikację z mieszkańcami. Mamy się cieszyć, że przez ten rok rozwalenia ciągów komunikacyjnych dobiega końca... Remont skrzyżowania ulic Grundmanna, Goeppert-Mayer i Gliwickiej był najgorzej przeprowadzonym remontem przez Miasto, z jakim się kiedykolwiek spotkałem. Osoba, która zaplanowała bądź zatwierdziła organizację skrzyżowania na czas remontu powinna trafić do więzienia za narażenie tysięcy ludzi - zlikwidowano światła i ci komunikujący się wzdłuż Gliwickiej musieli każdorazowo ryzykować. O szkodach dla komunikacji miejskiej nawet nie chcę zaczynać. Mam tylko nadzieję, że nie doprowadzono skutecznie do trwałego wygaszenia popytu. A niestety wiele na to wskazuje, że ten popyt będzie odbudowywany latami. Dla was spoza Katowic powiem mniej więcej, jak to wyglądało. Wcześniej na trasie z Rynku do Załęża kursowały tramwaje w częstotliwości większej niż co 10 min. W czasie remontu, żeby pokonać trasę która zajmowała wcześniej 15 minut trzeba z rynku przejść ok 5 min na pl. Wolności skąd co 15 minut kursuje komunikacja zastępcza. Komunikacja zastępcza jedzie jeden przystanek do Punktu 44, gdzie trzeba przesiąść się na tramwaj,który kursuje z częstotliwością co 15 min. Tak więc moja zwyczajna trasa, którą pokonywałem najczęściej w 25 minut teraz zajmuje mi niemal godzinę (45-50 minut). A muszę ją pokonywać kilka razy w tygodniu. Nie ma szans, bym mógł, jak wcześniej, pokonywać ją 2-3 razy w ciągu dnia. Ludzie z Chorzowa Batorego porzucili tramwaje i te są tylko, dla tych, którzy nie mają innych możliwości. Przez ten remont trasa z mojego domu na Załęże z 30 minut również trwa około godziny...
Możecie powiedzieć, że to niewielka różnica, ale wystarczy, żeby zniechęcić i skorzystać z auta.

EN

Katowice, after a year of renovation of the intersection, decided to start communication with residents. We are to be glad that for this year the destruction of communication routes is coming to an end... The renovation of the intersection of Grundmanna, Goeppert-Mayer and Gliwicka streets was the worst renovation carried out by the City that I have ever encountered. The person who planned or approved the organization of the intersection for the duration of the renovation should go to prison for exposing thousands of people - the lights were removed and those communicating along Gliwice Street had to risk each time. I don't even want to start about the damage to public transport. I just hope that the demand has not been effectively extinguished permanently. And unfortunately, there are many indications that this demand will be rebuilt over the years. For you outside of Katowice, I will tell you more or less what it looked like. Previously, trams operated on the route from the Market Square to Załęże at a frequency greater than every 10 minutes. During the renovation, to cover the route that previously took 15 minutes, you have to walk about 5 minutes from the market square to pl. Wolności, from where replacement transport runs every 15 minutes. Replacement transport goes one stop to Point 44, where you have to change to a tram, which runs every 15 minutes. So my usual route, which used to take 25 minutes most of the time, now takes almost an hour. And I have to cross it several times a week. There's no way I'll be able to do it 2-3 times a day like before. People from Chorzów Batory abandoned trams and these are only for those who have no other options. Due to this renovation, the route from my house to Załęże from 30 minutes also lasts about an hour... You might say it's not that but, but it's enough to discourage and switch for the car

IMG20230307100621.jpg

IMG20230307112045.jpg


➡ Download Аctifit mobile App
➡ Start your activity. Reach a minimum of 5,000 activity count.
➡ Post via App to the Hive blockchain, and get rewarded!

create hive blockchain account

Care to join Hive? Sign up free here!


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@sk1920/actifit-sk1920-20230308t043455291z)_


07/03/2023
17597
Daily Activity0
0
0.000
6 comments
avatar

Congratulations @sk1920! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 23000 upvotes.
Your next target is to reach 24000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the February PUM Winners
Feedback from the March Hive Power Up Day
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 402.4298 AFIT tokens for your effort in reaching 17597 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.03% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Friend Boost - L4
+ 16 % AFIT
+ 12 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L5
+ 18 % AFIT
+ 14 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L5
+ 18 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
... and 2 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 324.0073 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000
avatar

Hey @sk1920! Great seeing your actifit report! Now is the time to support actifit's growth and services on hive blockchain.
Please vote for our DHF proposal via link here

0
0
0.000