Powering the Christmas tree / Napáječ vánočního stromečku

avatar

At Christmas, I had a decoration on my desk - a small artificial Christmas tree. I decided to equip it with lighting from red LEDs.
I used diodes removed from the Czechoslovak televisions Viktoria and Sylvia, which were manufactured in the late 1970s. These LEDs of the LQ100 type were the very first LEDs of the Czechoslovak production of the Tesla company. Even after forty years, it shines beautifully in spots. With a gold-plated case, they look like small gems. I just do not recommend using LEDs for the first and second program, you used to be lit :)
Yes, there were times when there were only two programs on TV…
I connected these LEDs in series. I placed a string of diodes supplemented by a protective diode and a resistor at the input on a tree.
Now all that remains is to design a power supply that will light up our tree. We will supply it with 25 volts AC.
We build it into a plastic box - lids from instant coffee.

IMG_20210106_110424_718.jpg

I used a small transformer with double insulation in the power supply for safety reasons. The mains voltage first goes through its fuse and switch to its primary winding. Then it appears reduced to the secondary. There we connect a simple power indicator consisting of a limiting capacitor, a resistor and a pair of yellow LEDs with a diameter of 3 mm.
The output is connected to spring terminals, into which we clamp the power supply cable to the tree.

IMG_20210106_114648.jpg

All that remains is a function check. Let's look at the oscilloscope and the diagram.

IMG_20210106_114534_988.jpg

In point 1 we have a beautiful sine wave with a frequency of 25 Hz and an effective voltage value of 25 volts. The power supply works, the yellow LED is lit.

IMG_20210106_114833.jpg

Now we connect the probe of the oscilloscope point 2 - behind the diode we have a pulsating waveform with a frequency of 25 Hz, the diodes rectify the alternating voltage and do not transmit one half-wave.

IMG_20210106_115241.jpg

This will achieve a nice effect of the restless light of the red LEDs on the tree, evoking the light of candles. It looks like the LEDs are on fire. Be careful, give them a maximum of 30 mA, otherwise they will burn literally :)

We will look at the lit tree in the my next post.

Český Hive malý.png

O Vánocích jsem měl na pracovním stole dekoraci – malý umělý vánoční stromeček. Rozhodl jsem se ho vybavit osvětlením z červených LED diod.
Použil jsem diody vymontované z československých televizí Viktoria a Sylvia, které se vyráběly na konci sedmdesátých let minulého století. Tyto LED typu LQ100 byly vůbec první LED diody československé výroby podniku Tesla. I po čtyřiceti letech krásně bodově svítí. S pozlaceným pouzdrem vypadají jako malé drahokamy. Akorát nedoporučuji použít LED pro první a druhý program, ty bývaly vysvícené :)
Ano, bývaly časy, kdy v televizi byly jen dva programy…
Tyto LED jsem zapojil do série. Řetězec diod doplněný ochrannou diodou a rezistorem na vstupu jsem umístil na stromeček.
Teď již zbývá jen navrhnout napáječ, který nám stromeček rozsvítí. Budeme ho napájet střídavým proudem o napětí 25 voltů.
Vestavíme si ho do plastové krabičky – víčka od instantní kávy.

IMG_20210106_110424_718.jpg

V napáječi jsem použil malý tranformátorek s dvojitou izolací kvůli bezpečnosti. Síťové napětí jde nejprve přes pojistku a vypínač do jeho primárního vinutí. Poté se objeví snížené na sekundáru. Tam připojíme jednoduchý indikátor zapnutí složený z omezovacího kondenzátoru, rezistoru a dvojicí žlutých LED o průměru 3 mm.
Výstup je připojen na pružinové svorky, do nichž upneme kabel přívodu napájení ke stromečku.

IMG_20210106_114648.jpg

Zbývá jen kontrola funkce. Podíváme se na osciloskop a na schéma.

IMG_20210106_114534_988.jpg

V bodě 1 máme krásný sinusový průběh o frekvenci 25 Hz a efektivní hodnotě napětí 25 voltů. Napáječ funguje, žluté LED nám svítí.

IMG_20210106_114833.jpg

Teď připojíme sondu osciloskopu bodu 2 – za diodou máme pulsující průběh o frekvenci 25 Hz, diody nám střídavé napětí usměrní a nepropustí jednu půlvlnu.

IMG_20210106_115241.jpg

Tím dosáhneme pěkný efekt neklidného světla červených LED na stromečku evokující světlo svíček. Vypadá to, jako by LED hořely. Pozor, dejte jim maximálně 30 mA, jinak budou hořet doslova :)

Na rozsvícený stromeček se podíváme v příštím článku.

Hive  animované logo JJ.gif0
0
0.000
10 comments
avatar

Prostě hračička

0
0
0.000