Jezioro Żarnowieckie - Lake Żarnowieckie / Kaszubskie Oko - Kashubian Eye / My Actifit Report Card: June 28 2022

avatar

Dziś 5 dzień urlopu, wczoraj wieczorem zaplanowaliśmy na Dziś wyprawę nad jezioro Żarnowieckie, mieli jechać do miejscowości Nadole aby popływać rowerami wodnymi.

Today is the 5th day of vacation, yesterday evening we planned a trip to Lake Żarnowieckie for Today, they were to go to the town of Nadole to swim on pedal boats.


Z rana jak codziennie wybrałem się po świeże pieczywko, gdy dotarłem z powrotem do domku żonka kończyła smażyć jajecznicę na swojskiej kiełbasie z dodatkiem szczypiorku.

In the morning, as every day, I went to get fresh bread, when I got back to the house , my wife finished frying scrambled eggs on a homemade sausage with the addition of chives.Dobra jajecznica na początek dnia daje uczucie sytości na długi czas 😉.

Good scrambled eggs at the beginning of the day gives a feeling of satiety for a long time 😉 .Po śniadanku, spakowaliśmy dzieciaki do samochodu i wyruszyliśmy do wybranego dzień wcześniej celu. Nadole znajduje się około 25 km od Dębków, po drodze mijaliśmy Żarnowiec, masę pól, łąk kwietnych, które zdobiły chabry ( którymi zachwycały się moje Panie ).

After breakfast, we packed the kids in the car and set off to the chosen destination the day before. Nadole is located about 25 km from Dębki, on the way we passed Żarnowiec, a lot of fields, flower meadows, which were decorated with cornflowers (which my ladies admired).Gdy dojechaliśmy do portu w miejscowości Nadole pogoda była lekko pochmurna i wiał nieco niespokojny wiatr Obejrzeliśmy przystań i plażę, weszliśmy na pomost aby wypożyczyć obiecane rowery wodne, ale zaniepokojeni niepewną pogodą nie podjęliśmy ryzyka utknięcia na jeziorze z 4 dzieci lub co gorsza wywrotki.

When we reached the port in Nadole, the weather was slightly cloudy and the wind was a bit restless We looked at the marina and the beach, we went to the pier to rent the promised pedal boats, but worried about the uncertain weather we did not take the risk of getting stuck on the lake with 4 children or worse tippers.

Sara była nieco rozżalona tym iż nie udało się zrealizować założonego planu, ale w końcu udało nam się wytłumaczyć naszą decyzję.

Sara was a bit upset that we couldn't implement the plan, but in the end we were able to explain our decision.

Jak to w życiu bywa plany ulegają modyfikacji, więc postanowiliśmy zajrzeć do skansenu , który znajduje się przy przystani, nie zachęcił nas swoim widokiem, więc wybraliśmy się do następnej pobliskiej atrakcji turystycznej czyli Kaszubskie Oko.

As it happens in life, plans are modified, so we decided to look into the open-air museum , which is located at the marina, did not encourage us with its view, so we went to the next nearby tourist attraction , i.e. Kaszubskie Oko.Czym jest wspomniane Kaszubskie Oko, jest to wieża widokową, której widok z lotu ptaka ma przypominać ludzkie oko.

What is the aforementioned Kashubian Eye, it is an observation tower, the view of which from a bird's eye is to resemble the human eye.Aby wejść na Wieże należy pokonać 212 stopni( można też wjechać windą, która w tym dniu akurat była nie czynna), my jednak od razu mieliśmy w planie pokonać trasę na górę o własnych siłach, jedynie Wiktor że względów bezpieczeństwa najpierw był niesiony przez żonę a później przeze mnie ( uparta kobitka, sama chciała dać radę, ale w ¾ drogi na górę odpuściła, z powodu zawrotów głowy, bo jednak czuje respekt przed wysokościami, ja z racji swojej pracy jestem bardziej odporne na tego typu atrakcje).

To enter the Towers you have to overcome 212 steps (you can also take the elevator, which on that day was not open),, but we immediately had the plan to overcome the route to the top on our own, only Wiktor that for safety reasons was first carried by his wife and later by me (stubborn kobitka, she wanted to give advice, but in 3/4 the road to the top let go, because of dizziness, because I feel respect for heights, I am more resistant to this type of attractions because of my work).


Co ważne reszta dzieci bez problemu weszka na szczyt wieży, o własnych siłach, też odczuli lekki stres ale dopiero w trakcie schodzenia na dół.

What is important, the rest of the children easily climbed to the top of the tower , on their own, they also felt a slight stress, but only when going down.

Widok z góry robił wrażenie, z góry można było podziwiać piękne polodowcowe jezioro Żarnowieckie, elektrownie wodną, elektrownie wiatrowe, czy ciągnące się po horyzont pola, łąki i lasy. Warto było się tam wspiąć.

The view from above was impressive, from above you could admire the beautiful glacial lake Żarnowieckie, hydroelectric power plants, wind farms, or fields, meadows and forests stretching to the horizon. It was worth climbing there.Po lekkim spadku adrenalin daliśmy dzieciakom pobawić się na placu zabaw znajdującym się na terenie atrakcji, plac zabaw ma sporo ciekawych rozwiązań więc warto zahaczyć o to miejsce z rodziną.

After a slight drop in adrenaline, we gave the kids to play on the playground located in the area of the attraction, the playground has a lot of interesting solutions so it is worth visiting this place with the family.
Ciekawą atrakcją w tym miejscu są stwory, które przypominają wyglądem trolejbus, a w regionie tym nazywają się Stolemy.

An interesting attraction in this place are creatures that resemble a trolleybus in appearance, and in this region they are called Stolemy.
Zrobiliśmy sobie sporo zdjęć z tymi ciekawymi stworami. Na terenie tego obiektu znajduje się też galeria sztuki, pole do minigolfa ( szczerze nie jest to mocny atut tej atrakcji, ale byli tacy, którzy próbowali swoich sił w tym temacie).

We took a lot of pictures with these interesting creatures. On the territory of this object there is also an art gallery, a mini-golf course (honestly it is not a strong advantage of this attraction, but there were those who tried their hand at this topic).My poza wieża, Stolemami i placem zabaw skusiliśmy się jeszcze na deser w formie lodów, do wyboru były 3 smaki ( wanilia, czekolada i truskawka) gałka za 5 zł więc cenowo przystępnie, jakość średnia nie były złe, ale nie raz jedliśmy znacznie smaczniejsze.

We, apart from the tower, Stolemami and playground, were tempted by dessert in the form of ice cream, there were 3 flavors to choose from (vanilla, chocolate and strawberry) scoop for PLN 5 so affordable, the average quality was not bad, but more than once we ate much tastier.

Z góry ostrzegam, że porcje są bardzo duże, wzięcie dla dzieci 2 gałki to stanowczo za dużo.

I warn you in advance that the portions are very large, he knows for children 2 knobs is definitely too much.

Atrakcją co prawda nazywa się Kaszubskie Oko ale moim dzieciom i nam bardziej kojarzyła się z bazą psiego patrolu 😉.

The attraction is called Kashubian Eye, but my children and us were more associated with the base of the dog patrol 😉.

W drodze powrotnej na obiad, zahaczyliśmy o elektrownie wodną, objechaliśmy jezioro od drugiej strony i wróciliśmy przez poznana 2 dni wcześniej miejscowość.

On the way back to dinner, we stopped at the hydroelectric power plant, drove around the lake from the other side and returned through the town we had met 2 days earlier.

Na obiad zjedliśmy zupy , nie daliśmy rady 5 dzień z rzędu jeść ryby, w zamian za to wieczorem mieliśmy zjeść włoską pizze, z obleganej pizzerii .

For dinner we ate soups, we could not eat fish for the 5th day in a row, in exchange for this in the evening we were to eat Italian pizza, from a crowded pizzeria.


Po zupie, poszłyśmy po sprzęt plażowy o wybraliśmy się, na spacer w kierunku znanej nam już rzeki Piaśnicy.

After the soup, we went to get beach equipment and went for a walk towards the Piaśnica River, already known to us.

Tym razem obraliśmy nieco inną trasę i postanowiliśmy liznąć odrobinę historii i odnaleźć dawny słupek graniczny, który znajduje się przy tej rzece.

This time we took a slightly different route and decided to lick a bit of history and find the former border post, which is located by this river.


Nowa trasa przypadła nam do gustu, poruszało się nią mniej ludzi i nieco mniej melexów, co stanowi niewątpliwie spory plus gdy jedzie się nad morze aby odpocząć od zgiełku miasta, który my mamy na co dzień.

We liked the new route, it was used by many people and slightly less melex, which is undoubtedly a big plus when you go to the sea to relax from the hustle and bustle of the city, which we have every day.


Po odnalezieniu historycznego punktu, nadeszła chwila na czas relaksu nad brzegiem rzeki uchodzącej do morza.

After finding the historical point, it was time to relax on the banks of the river flowing into the sea.

Mimo niższej temperatury powietrza niż w poprzednie dni, nie zabrakło amatorów kompieli w rzece o w morzu.

Despite the lower air temperature than in previous days, there were also amateurs of compilation in the river and in the sea.


My również po sprawdzeniu temperatury wody postanowiliśmy skorzystać z ciepłej wody w rzece, trochę w niej popływać i wspólnie powygłupiać.

We also after checking the water temperature decided to use the warm water in the river, swim a little in it and foolandgo out together.

Młodszym dzieciom dość szybko zrobiło się zbyt chłodno, więc żonka przejęła nad nimi opiekę na brzegu, a ja ze starszakami pobawiliśmy się w berka w wodzie było przy tym dużo śmiechu i dobrej zabawy.

The younger children got too cold quite quickly, so the wife took care of them on the shore, and me and the older ones played in the water there was a lot of laughter and fun.


Na trasę powrotną wybraliśmy plażę, wracaliśmy wzdłuż linii brzegowej a fale co chwilę podmywały nam stopy, wszyscy lubimy ten moment gdy możemy przechadzać się brzegiem morza, słuchaj szumu fal i delektując się chwilami śledzonymi razem.

For the return route we chose the beach, we returned along the coastline and the waves washed our feet every now and then, we all like the moment when we can walk along the seashore, listen to the sound of the waves and enjoy the moments followed together.

Alex dostał dziś jakiegoś turbo przyspieszenia niczym króliczek Duracella i ci chwilę trzeba go było przywoływać z powrotem aby zbytnio się nie oddalił.

Alex got some turbo acceleration today like Duracella bunny and you had to call him back for a while so he wouldn't get too far away.Dziś w planie mieliśmy wyjść wejściem na plażę z którego idzie się na Wieże widokową w Dębkach i tak też zrobiliśmy, co prawda dziś nie mieliśmy już w planie nigdzie się wspinać, ale chcieliśmy zrobić mały rekonesans w tym temacie 😀.

Today we were supposed to go out by the entrance to the beach from which you go to the Observation Tower in Dębki and so we did, although today we had no plan to climb anywhere, but we wanted to do a small reconnaissance in this topic 😀.

Na miejsce okazało się że sezon rozpoczyna się 1 lipca i wtedy będziemy mogli dopiero skorzystać z tej atrakcji.

On the spot it turned out that the season begins on July 1 and then we will be able to take advantage of this attraction.

Wychodząc tym wejściem mogliśmy, zaobserwować, że to właśnie tu przypływają kutry rybackie, które kiedyś były głównym źródłem utrzymania mieszkańców Dębków. Niecierpliwością zmęczenie dzisiejszymi podróżami nie pofatygowaliśmy się już aby obejrzeć kutry z bliska ale może jutro albo pojutrze staną się one naszym celem .

Leaving this entrance, we could observe that it is here that fishing boats arrive, which were once the main source of income for the inhabitants of Dębki. Impatient fatigue with today's travels we did not bother to see the boats up close, but maybe tomorrow or the day after tomorrow they will become our goal.

Po sprawdzeniu sytuacji z wieża widokową, udaliśmy się do domku, żonka pomogła mi odprowadzić ferajny, na miejsce naszego wypoczynku i tu się rozdzieliliśmy.

After checking the situation with the observation tower, we went to the cottage, my wife helped me to escort the ferajny, to the place of our rest and here we separated.

Ja ogarnąłem dzieci wyprawiłem ich do kompieli o wspólnie zasiedliśmy do oglądania serialu animowanego na Netflixie, a żona poszła po włoska pizze i coś do picia.

I embraced the children, sent them to shower about we sat down together to watch an animated series on Netflix, and my wife went to get Italian pizza and something to drink.

Gdy wróciła z pizzą wszyscy byli już wygłodniali i mimo tego, że kupiła o jedną pizze więcej niż zwykle kupujemy we Wrocławiu jej ilość nie zaspokoiła naszego głodu, trzeba było naszykować jeszcze kilka kromek chleba i dobić się chipsami przy naszym serialu z dinozaurami.

When she came back with pizza, everyone was already hungry and despite the fact that she bought one more pizza than we usually buy in Wroclaw , the amount of it did not satisfy our hunger, we had to prepare a few more slices of bread and finish with chips for our series with dinosaurs.

Mimo kilku drobnych sprzeczek i drobnych nieporozumień, dzień uważa m za bardzo udany, ważne jest dla mnie, że dzieci docenią ten czas, który spędzamy razem, ważne że chcą z nami spacerować i wspólnie się bawić i jest to dla nich i dla nas magiczny czas.

Despite a few small quarrels and small misunderstandings, I consider the day very successful, it is important to me that the children will appreciate the time we spend together, it is important that they want to walk with us and play together and it is a magical time for them and for us.

Pozdrawiamy wad z naszych cudownych aktywnych wakacji.

We greet the disadvantages of our wonderful active holidays.

All photos are made by me and my wife. Wszystkie zdjęcia są robione przeze mnie i moją żonkę.

 <br/> _This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@dragokazo/actifit-dragokazo-20220629t222917129z)_ <br/> <br><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmXv9QWiAYiLCSr3sKxVzUJVrgin3ZZWM2CExEo3fd5GUS/sep3.png"><br><table>  <tr>    <img src="https://actifit.s3.us-east-1.amazonaws.com/ACTIVITYDATE.png"> </tr>  <tr>    <div class="text-center"><b>29/06/2022</b></div>  </tr></table><table>  <tr>    <img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmRgAoqi4vUVymaro8hXdRraNX6LHkXhMRBZxEo5vVWXDN/ACTIVITYCOUNT.png"> </tr>  <tr>    <div class="text-center"><b>26495</b></div> </tr></table><table>  <tr>    <img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmZ6ZT8VaEpaDzB16qZzK8omffbWUpEpe4BkJkMXmN3xrF/ACTIVITYTYPE.png"> </tr>  <tr>    <div class="text-center"><pre><b>Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Running, Swimming, Walking</b></div></pre></div> </tr></table><div class="text-center"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmNp6YwAm2qwquALZw8PdcovDorwaBSFuxQ38TrYziGT6b/A-20.png"><a href="https://bit.ly/actifit-app"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmQqfpSmcQtfrHAtzfBtVccXwUL9vKNgZJ2j93m8WNjizw/l5.png"></a><a href="https://bit.ly/actifit-ios"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmbWy8KzKT1UvCvznUTaFPw6wBUcyLtBT5XL9wdbB7Hfmn/l6.png"></a></div>


0
0
0.000
3 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 65.9325 AFIT tokens for your effort in reaching 26495 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.96% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

 • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
 • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000