Hipoterapia i konikowo / Hippotherapy and poniconia / My Actifit Report Card: June 8 2022

Dzisiaj mam kolejny dzień terapii mojego Synka Alexa , więc jeżeli chodzi o ruch to ten rodzaj terapii mi zapewnia go mi w bardzo dużej dawce. A ponieważ najmłodszy jest chory , zabraliśmy go ze sobą.

Today I have another day of therapy of my son Alex , so when it comes to movement, this typeof therapy will give meit in a very high dose. And since the youngest is sick, we took him with us.


Jeżeli chodzi o samą terapie co daje i na czym polega, a tym bardziej dlaczego jazda konno :

When it comes to the therapy itself, what it gives and what it consists of, and even more so why horse riding:

Czar i moc terapeutyczna konia tkwi w jego sposobie poruszania się, charakterze i usposobieniu. Jazda na koniu to nieustanne ćwiczenie równowagi. Na dodatek sposób, w jaki koń się porusza, uaktywnia poszczególne partie mięśni jeźdźca. Ruchy ciała człowieka siedzącego na idącym wolno koniu (stępem) są bardzo zbliżone do ruchów ciała idącego człowieka. Barki, kręgosłup, miednica poruszają się jak podczas chodu. Jeśli więc dziecko ma problemy z zachowaniem równowagi, napięciem mięśni, siedząc na koniu może poczuć, jak zachowuje się ciało idącego człowieka. Uczy się chodzić - bez chodzenia. Bywa, że zanim dziecko usiądzie na końskim grzbiecie, mija kilka tygodni. Strach przed nieznanym jest większy niż ciekawość nowego. Najpierw musi się ze zwierzęciem oswoić. Samo pierwsze posadzenie na koniu jest nie lada wrażeniem. Z grzbietu ziemia jest odległa, a głową jeździec sięga prawie nieba. Tego odczucia nie można porównać z wyglądaniem przez balkonową balustradę. I dlatego optymalne jest, jeśli do terapii nie używa się zbyt wysokich koni. Najlepsze są do 140 cm w kłębie.

The charm and therapeutic power of a horse lies in its way of moving, character and disposition. Riding a horse is a constant exercise in balance. In addition, the way the horse moves activates individual parts of the rider's muscles. The movements of the body of a man sitting on a slow-walking horse (tarsus) are very similar to the movements of the body of a walking man. The shoulders, spine, pelvis move as if walking. So, if the child has problems with maintaining balance, muscle tension, sitting on a horse can feel how the body of a walking person behaves. He learns to walk - without walking. It happens that before the child sits on the horse's back, several weeks pass. The fear of the unknown is greater than the curiosity of the new. First he needs to get used to the animal. The first planting on a horse is quite an impression. From the ridge, the earth is distant, and the rider's head reaches almost the sky. This feeling can not be compared with looking through a balcony railing. And therefore it is optimal if too tall horses are not used for therapy. The best are up to 140 cm at the withers.

Koń ma nieco wyższą temperaturę ciała niż człowiek. Jazda na koniu (szczególnie na oklep, czyli bez siodła) daje efekt rozgrzewającego masażu nóg i miednicy. Przynosi to ogromną ulgę osobom cierpiącym na spastyczne porażenie kończyn dolnych, a tak się dzieje w przypadku porażenia ośrodkowego układu nerwowego. Temu rozluźnieniu sprzyja rytmiczne kołysanie w stępie, przeciwstawne skręty biodra-barki chorego oraz odpowiednie ułożenie jego nóg. Dodatkowo koń przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia. - Łagodne, rytmiczne, równomierne kołysanie w stępie, na przemian napina i rozluźnia mięśnie posturalne prawej i lewej strony ciała. Mięśnie napięte i przykurczone stopniowo rozluźniają się i rozciągają. Te ze słabszej, wiotkiej strony wzmacniają się.

A horse has a slightly higher body temperature than a human. Riding a horse (especially on a lap, i.e. without a saddle) gives the effect of a warming massage of the legs and pelvis. This brings great relief to people suffering from spastic paralysis of the lower extremities, and this happens with central nervous system paralysis. This relaxation is facilitated by rhythmic rocking in the tarsus, opposing hip-shoulder twists of the patient's hip and shoulder and proper positioning of his legs. In addition, the horse restores the disturbed symmetry of the trunk muscles. - Gentle, rhythmic, even rocking in the tarsus, alternately tightens and relaxes the postural muscles of the right and left sides of the body. Muscles tense and contracted gradually relax and stretch. Those from the weaker, flaccid side strengthen.

Ale wracając do naszego dnia, na terapie dojechaliśmy ponad godzinne za wcześnie, a że na terenie stadniny jest tak zwane konikowo, czyli plac zabaw dla dzieci, gdzie atrakcje w większości przypominają konie, trzeba było jakoś wykorzystać czas z dziećmi, a najlepiej wychodzi on nam na zabawie z nimi, co z drugiej strony bardzo dobrze działa na Alexa.

But returning to our day, we arrived at the therapy more than an hour too early, and since there is a so-called konikowo in the stud, i.e. a playground for children, where attractions mostly resemble horses, we had to somehow use the time with children, and it works best for us to play with them, which on the other hand works very well on Alex.
Czas na zabawie minął nam w bardzo przyjemnej i zabawnej atmosferze.

Time for fun passed us in a very pleasant and fun atmosphere.

Podczas terapii trochę kroków udało mi się zrobić, zwłaszcza że dzisiaj synek jechał na innym koniu niż zawsze. A co lepsze ten poruszał się znacznie szybciej od wcześniejszego. Więc można powiedzieć że czasami to czułem się jak bym delikatnie biegł.

During the therapy, I managed to take some steps, especially since today my son rode a different horse than always. And what's better, this one moved much faster than the previous one. So you could say that sometimes I felt like I was running gently.

A co najważniejsze sam widok szczęśliwego synka i jego postępy dzięki tej terapii dają mi naprawdę wielką radość. Bo co może być ważniejsze od szczęścia własnego dziecka.

And most importantly, the very sight of a happy son and his progress thanks to this therapy give me really great joy. Because what could be more important than the happiness of your own child.This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


08/06/2022
27323
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 64.8225 AFIT tokens for your effort in reaching 27323 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.20% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000