Energylandia / My Actifit Report Card: May 29 2022

avatar

Dziś z rana zaliczyliśmy szybkie śniadanie i wyruszyliśmy do Energylandii największego parku rozrywki w Europie, już przy samym podjechaniu na parking, poczuliśmy lekki przypływ adrenaliny, trochę niepewności. Sam widok bramy wejściowej do parku oraz atrakcji, które widać na zewnątrz robi ogromne wrażenie. Organizacja na miejscu robi świetne wrażenie, już na starcie parkingowi kierują ruchem i wskazują miejsce, gdzie mamy zaparkować my i kolejni przebywający. Na miejscu byliśmy chwilę przed 10, z racji tego, że bilety kupiliśmy on-line skierowaliśmy się do bramek wejściowych, gdzie ochrona sprawdziła nam bilety. Na wstępu zaliczyliśmy wpadkę, bo jeździ dla Wiktora nie spełniał standardów bezpieczeństwa (swoją drogą doszliśmy do wniosku, że w takim tłumie faktycznie ktoś mógł by na niego wejść.

This morning we had a quick breakfast and set off to Energylandia the largestego amusement park in Europe, just at the moment of driving to the parking lot, we felt a slight rush of adrenaline, a little uncertainty. The very view of the entrance gate to the park and the attractions that can be seen outside is very impressive. The organization on the spot makes a great impression, already at the start the parking lot directs traffic and indicates the place where we and the next staying ones should park. We were there just before 10, due to the fact that we bought tickets online, we headed to the entrance gates, where security checked our tickets. At the beginning we had a mishap, because he drives for Wiktor did not meet safety standards (by the way, we came to the conclusion that in such a crowd someone could actually enter him.W środku zaczęliśmy od zaliczenia zdjęcia z animatorami, dzieciaczki jak tylko ich zobaczyły od razu chciały do nich podejść, więc tak daliśmy się wciągnąć w magiczny nastrój, bajkowej krainy.

Inside, we started by takinga picture with animators, the kids as soon as they saw them immediately wanted to approach them , so we let ourselves be drawn into the magical mood, a fairy-tale land.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy od atrakcji dla najmłodszych, widząc kolejki których na sam widok można było się wystraszyć i iskierki w oczach dzieciaczków. To taki wybór był na początek w naszych oczach najlepszy, trzeba się oswoić przynajmniej w myślach z atrakcjami, które dzieciaczki pokazywały, że chętnie b z nich skorzystały.

We started our adventure with attractions for the youngest, seeing queues that at the very sight you could be scared and sparks in the eyes of children. It was such a choice that was the best in our eyes at the beginning, you have to get used to at least in thought with the attractions that the kids showed that they willingly took advantage of them.
Potem powoli podnosiliśmy poprzeczkę, idąc na coraz bardziej wymagające atrakcje. Mając przy tym bardzo dużo cudownej zabawy i radości z dzieciakami. Oczywiście nie obeszło się z nutką strachu, nawet jak omijaliśmy atrakcje dla najwyższej grupy wiekowej. Niestety, ale najmłodszy synek nie mógł skorzystać z poszczególnych atrakcji z powodu wieku i wzrosty, nawet z opiekunem (na moje szczęście, ponieważ przy niektórych atrakcjach mogłem zostać z nim na ziemi). Każda atrakcja ma swój przedział wiekowy, ograniczenia co do wzrostu, a nawet wieku. Wszystko to bardzo dokładnie sprawdza obsługa parku, żeby żadne dziecko nie mogące korzystać z poszczególnych atrakcji, na których mogły by wpaść w panikę, lub zrobić sobie krzywdę i dba o bezpieczeństwo wszystkich w parku, najbardziej najmłodszych. Z czego byłem naprawdę bardzo zadowolony.

Then we slowly raised the bar, going to more and more demanding attractions. Having a lot of wonderful fun and joy with the kids. Of course, there was a hint of fear, even as we avoided attractions for the highest age group. Unfortunately, the youngest son could not take advantage of the individual attractions due to age and height, even with a caregiver (fortunately for me, because with some attractions I could stay with him on the ground). Each attraction has its own age range, restrictions on height and even age. All this is very carefully checked by the park staff, so that no child who can use individual attractions, where they could panic or hurt themselves and cares about the safety of everyone in the park, the most youngest. Which I was really very happy with.
Pogoda była dla nas bardzo kapryśna trochę, słońca, deszczu, gradu, wiatru i znowu słońca. Co nawet spowodowało, że atrakcje zostały na chwile wyłączone przy wyładowaniach atmosferycznych.

Ale bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, czyli duży plus dla nich.

The weather was very capricious for us a little, sun, rain, hail, wind and again sun. Which even caused that the attractions were turned off for a while during lightning.

But safety in the first place, which is a big plus for them.
Oprócz atrakcji zafundowaliśmy sobie desery i obiadokolacje na miejscu, po niej mój najstarszy syn namówił mnie na skorzystanie z nim z atrakcji, z której myślę, że nie skorzystał bym sam, ale co rodzic nie zrobi dla dziecka, pokazując mu swoją odwagę na zewnątrz, a w głębi bardzo się bojąc. Nazywała się Water Coaster Speed, Najwyższy i najszybszy roller coster wody na świecie. Początek przejażdżki był spokojny płyniesz specjalną łodzią, aż do urządzenia, które zaczyna cię podnosić na wysokość 60 m. Kiedy to robi dopiero niezwykłe myśli przychodzą do głowy, ale to jeszcze nic, kiedy docieramy na samą górę, rozpoczyna się od razu prawie pionowy zjazd w dół z prędkością 110 km/h i to dopiero jest wstrzymanie oddechu na kilka sekund, w moim przypadku po spojrzeniu na mojego synka, który zrobił się blady. Dostałem dopływ energii przezwyciężyć strach, żeby pokazać mu, że damy rade aż do końca. Co mi się udało dzięki krzykom radości, od razu nabrał odwagi i zaczął kolorystycznie wracać do siebie, krzycząc razem ze mną. To jest dopiero ekstremalne przeżycie mojego życia. Dopiero po zjeździe sprawdziłem co to jest za roller coaster, aż się zdziwiłem, że na coś takiego się zgodziłem.

In addition to the attractions, we treated ourselves to desserts and dinners on the spot, after which my eldest son persuaded me to use it from the attraction, which I think I would not use alone, but what the parent will not do for the child, showing him his courage outside, and deeply very afraid. Thewater coaster speed, the tallest and fastest water coster in the world, was on the table. The beginning of the ride was calm you sail in a special boat, up to the device that begins to lift you to a height of 60 m. When it does only unusual thoughts come to mind, but it's still nothing, when we reach the top, you start immediately almost vertical descent down at a speed of 110 km / h and this is just holding your breath for a few seconds, in my case, after looking at my synka, which became pale. I got a supply of energy to overcome fear to show him that we could do it all the way. What I managed thanks to the screams of joy, he immediately gained courage and began to return to himself in color, shouting with me. This is just an extreme experience of my life. Only after the descent I checked what a roller coaster it was, until I was surprised that I agreed to such a thing.
Moja kochany skarbek, żeby nie było też miała swoją wymagającą przejażdżkę, może nie na takich wysokościach jak ja, ale jej wyraz na twarzy mówi sam za siebie. Więc musicie sami ocenić jak się wtedy czuła. A jaka była szczęśliwa z zabawy z dziećmi na tej atrakcji. A w tajemnicy wam powiem, że z tego sam mam pamiątkę przypiętą do kluczy. Każdy z nas potrzebuje czegoś dla siebie po takiej przygodzie.

My dear treasure, so that she would not have her own demanding ride, maybe not at such heights as me, but her expression on her face speaks for itself. So you have to judge for yourself how she felt at the time. And how happy she was to play with children at this attraction. And in secret I will tell you that from this I myself have a souvenir pinned to the keys. Each of us needs something for ourselves after such an adventure.
Po paru jeszcze rodzinnych atrakcjach, przyszedł czas na pozwolenie dzieciaczkom na zakup paru pamiątek. Z paru zrobiło się ich nawet sporo, ale takie wyjazdy i wydatki nie są czymś codziennym, tylko raz na dłuższy czas. A dzieci powinny mieć coś dzięki czemu będą mógł wrócić do swoich wspomnień.

After a few more family attractions, it's time to let the kids buy a few souvenirs. A few of them even became a lot, but such trips and expenses are not something everyday, only once in a long time. And children should have something so that they can go back to their memories.


Powiem wam, że przez 8 godzin intensywnych zabaw nie zwiedziliśmy całego parku rozrywki (więc za rok przyjedziemy tu w wakacje) pod koniec dnia wysiadły mi już trochę nogi więc ulgą, pochwaliłem, żonę za organizację tego wyjazdu o fakt, że po wszystkim wyruszyliśmy w krótka podróż do naszego domku, a nie do Wrocławia (z pewnością nie dał bym rady przejechać trasy, po tak intensywnym dniu). Pozdrawiam was w świetnym nastroju, zmęczony, ale szczęśliwy, radości dzieci nie do wycenienia.

I will tell you that for 8 hours of intense fun we did not visit the entire amusement park (so next year we will come here on vacation) at the end of the day my legs got off a little so I was relieved, I praised my wife for organizing this trip about the fact that after all we set off on a short trip to our cottage, and not to Wroclaw (certainly I would not be able to drive the route, after such an intense day). I greet you in a great mood, tired but happy, the joy of children and not to be valued.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


29/05/2022
18792
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

They literally have attempeted my murder and are trying to kill me with V2K and RNM. Five years this has been happening to me, it started here, around people that are still here. Homeland security has done nothing at all, they are not here to protect us. Dont we pay them to stop shit like this? The NSA, CIA, FBI, Police and our Government has done nothing. Just like they did with the Havana Syndrome, nothing. Patriot Act my ass. The American government is completely incompetent. The NSA should be taken over by the military and contained Immediately for investigation. I bet we can get to the sources of V2K and RNM then. https://ecency.com/fyrstikken/@fairandbalanced/i-am-the-only-motherfucker-on-the-internet-pointing-to-a-direct-source-for-voice-to-skull-electronic-terrorism ..... https://ecency.com/gangstalking/@acousticpulses/electronic-terrorism-and-gaslighting--if-you-downvote-this-post-you-are-part-of-the-problem

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 184.1741 AFIT tokens for your effort in reaching 18792 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 25.57% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Boosts increased your AFIT earnings by 116.3641 AFIT
AFIT rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000