Service, exercises, saving lives / Służba, ćwiczenia, ratowanie życia / My Actifit Report Card: May 23 2022

Dzisiejsza służba zapowiadała się na bardzo interesującą, ponieważ w planach są ćwiczenia przepompowywania wody na duże odległości, z powodu panującej suchy. Pozyskiwanie wody z rzek i przetłaczanie jej na duże odległości jest niezwykle kluczowym zadaniem, przy gaszeniu pożarów np. lasów. Lub bronienia zabudowań gdzie potrzebna jest duża ilość wody podawanej bez przerwy, a w przypadku samochodów gaśniczych mają one ograniczenia jeżeli chodzi o pojemność wody. A rzeka już takich ograniczeń nie posiada, ale wyzwaniem dostarczanie jej na długą odległość.

Today's service promised to be very interesting, because there are plans to pump water over long distances, due to the prevailing dryness. Obtaining water from rivers and pumping it over long distances is an extremely crucial task when extinguishing fires, e.g. forests. Or defending buildings where a large amount of water is needed and in the case of firefighting cars they have limitations when it comes to water capacity. And the river no longer has such limitations, but the challenge of providing it over a long distance.Posiadamy na stanie jednostki pompę o dużej możliwości przetłaczania wody i pozyskiwania jej ze zbiorników zewnętrznych jak np. rzeka. Nie jest ona częścią zabudowy pojazdu, tylko umiejscowiona jest na osobnej przyczepie. Dzięki temu można ją przewieść i zostawić w wyznaczonym punkcie, dzięki czemu tworzy się w nim stanowisko do czerpania wody dla pojazdów gaśniczych lub nawet źródło przetłaczania wody na duże odległości.

We have in stock a pump with a high possibility of pumping water and obtaining it from external reservoirs such as a river. It is not part of the vehicle body, but is located on a separate trailer. Thanks to this, it can be transported and left at a designated point, thanks to which a water extraction station for firefighting vehicles or even a source of water pumping over long distances is created in it.

Dzisiaj ćwiczyliśmy właśnie wykorzystanie naszej pompy, przez zassanie wody z rzeki i przepompowywanie ją na odległość w celu podania jej później przy użyciu działka wodnego z samochodu. Sprawdza się wtedy jaką praktyczną możliwość ma pompa przy odpowiednim terenie , na jaką odległość może podać wodę, z jakim ciśnieniem, a co ważniejsze ile tej wody może podać naraz. Co w wielu wypadkach naszych działań jest bardzo ważne. Bo w zależności posiadanej ilości wody, możemy ocenić ile lini gaśniczych , lub w obronie możemy stworzyć żeby były skuteczne. Talk samo ćwiczenia tego rodzaju, mają pomóc nam w praktyczny sposób zobaczyć jakie są nasze możliwości i czego potrzebujemy, żeby osiągnąć poszczególne cele podczas działań ratowniczo gaśniczych.

Today we practiced using our pump, by sucking water from the river and pumping it over a distance for later application using a water cannon from a car. It is then checked what practical possibility the pump has with the right terrain , at what distance it can give water, with what pressure, and more importantly how much water it can give at once. Which in many cases of our actions is very important. Because depending on the amount of water we have, we can assess how many extinguishing lines, or in defense we can create to be effective. Talc itself exercises of this kind are to help us in a practical way to see what our capabilities are and what we need to achieve individual goals during rescue and firefighting operations.


Było to bardzo przyjemne doświadczenie, a zarazem ćwiczenie. Pogoda nam dopisała, aż powiedział bym że za bardzo, bo upał był nie miłosierny. Zaczęliśmy ćwiczenia z rana, ale i tak słoneczko bardzo ostro dawało nam w kość. Ale jak tylko odpaliliśmy działko, odrazy zrobiło się dużo przyjemniej. Jak był delikatny deszczyk, który dawał odpowiednią wilgoć w powietrzu i od razu chłodził upalny żar od słońca. Jak zawsze pod dobrych ćwiczeniach jest dużo węży do zwijania, co dopiero to jest niezłym wyzwaniem w upalny dzień.

It was a very pleasant experience and at the same time an exercise. The weather was good for us, until I would say that too much, because the heat was not merciful. We started the exercises in the morning, but still the sun gave us a very hard bone. But as soon as we fired up the cannon, the disgust became much more pleasant. How there was a gentle rain, which gave adequate moisture in the air and immediately cooled the hot heat from the sun. As always, under good exercises there are a lot of hoses to roll, which is quite a challenge on a hot day.

Po skończonych ćwiczeniach udaliśmy się do koszar, każdy był zadowolony w możliwości uczestniczenia w tego rodzaju ćwiczeniach. Bo można wyciągnąć z nich dużo wniosków na przyszłość, dowiedzieć się rzeczy o których mogliśmy nie wiedzieć, a co ważniejsze w praktyce sprawdzić czy sprzed da rade zrobić to co jest napisane na jego parametrach. Bo niestety teoria z praktyką nie ma za dużo wspólnego. Jak to mawiali wielcy papier niestety potrafi przyjąć wszystko, a dopiero praktyka to skoryguje.

After finishing the exercises, we went to the barracks, everyone was happy to be able to participate in this type of exercise. Because you can draw a lot of conclusions from them for the future, learn things that we may not have known about, and more importantly in practice check whether before you can do what is written on its parameters. Because, unfortunately, theory and practice do not have much in common. As the big paper used to say, unfortunately, can accept everything, and only practice will correct it.

Niestety powrotem do koszar za bardzo się nie nacieszyliśmy, ponieważ trzeba było rozpocząć prawdziwe działania ratownicze, pierwsze zgłoszenie dostaliśmy odrazy po powrocie do koszar. Ogólnie początkowe zgłoszenia nie były jakoś wymagające, ale większość z nich były to stłuczki, gdzie nikomu nic się nie stało. Oczywiście przyjemnie by było jak by na służbie spotykały nas co najwyżej tylko takie zdarzenia, bez żadnych ofiar. Ale niestety dzisiaj nie mieliśmy tyle szczęścia żeby ominęły nas większe zdarzenia, oczywiście nie chodzi mi tu o chęci do pracy, że chcieliśmy uniknąć ciężkiej pracy. To nie o to chodzi, każdy liczył na możliwość że może tej służby nie będziemy musieli być światkami ludzkich tragedii.

Unfortunately, we did not enjoy the return to the barracks too much, because it was necessary to start real rescue operations, the first report we got disgust after returning to the barracks. In general, the initial reports were not somehow demanding, but most of them were bumps, where nothing happened to anyone. Of course, it would be nice if on duty we met at most only such events, without any victims. But unfortunately today we were not so lucky to miss bigger events, of course I do not mean the desire to work, that we wanted to avoid hard work. This is not the point, everyone was counting on the possibility that maybe this service will not have to be worlds of human tragedies.

Jeden z poważniejszych w tym dniu był wypadek tira, który nie skończył się dobrze dla jego kierowcy. Chociaż staraliśmy się uratować mu życie. Używając sprzętu hydraulicznego, żeby wyciągnąć go z pojazdu i udzielić mu jak najlepszej pomocy medycznej, oczywiście była mu udzielana na ile była możliwość jeszcze jak był uwięziony. Niestety ale nie udało się nam mu pomoc. Z pojazdu został uwolniony, ale niestety miał on zbyt dużo obrażeń, które zagrażały jego życiu.

One of the more serious on this day was the truck accident, which did not end well for its driver. Although we tried to save his life. Using hydraulic equipment to get him out of the vehicle and give him the best possible medical help, of course he was given as much as possible while he was still trapped. Unfortunately, we were not able to help him. He was released from the vehicle, but unfortunately he had too many injuries that were life-threatening.

Ogólnie to rozwiązało worek z zdarzeniami, które już nie były stłuczkami. Nie wiadomo dlaczego, zaczęły się poważne wypadki jeden za drugim. Na radiu było bardzo głośno o udzielanej pomocy i osobach poszkodowanych.

Overall, this solved the bag of events that were no longer bumps. It is not known why, serious accidents began one after another. On the radio there was a lot of noise about the help provided and the injured people.

Najgorszy był ostatni wypadek, który kończył moją służbę w tym dniu. Ponieważ po przyjeździe nie tylko trzeba było wybrać do kogo pierwszego podejść z pomocą. Ale również minąć osoby, którym nie da się już pomóc. Po potwierdzeniu braku możliwości na uratowanie im życia, a jakich jest to to już zbyt brutalna historia do opowiedzenia. Najgorsze jest to że chcesz uratować im życie, robisz wszystko co w twojej możliwości. Udzielasz jak najlepszej pomocy. Przekazujesz Pogotowiu Ratunkowemu, którzy widzisz że też się starają jak tylko mogą i niestety i tak dana osoba traci życie. A co gorsza dowiadujesz się tego, po tym jak sam myślisz że się udało. My nie jesteśmy od oceniamy ludzi po tym co widzimy po przyjechaniu na miejsce zdarzenia, nie dzielimy ludzi na lepszych, czy gorszych. Udzielamy im pomocy, starając się uratować im życie. A i tak jest to czasem za mało.

The worst was the last accident that ended my service on that day. Because upon arrival, it was not only necessary to choose who to approach first with help. But also pass people who can no longer be helped. After confirming the inability to save their lives, and what kind of it is, it is too brutal a story to tell. The worst thing is that you want to save their lives, you do everything in your ability. You give the best possible help. You give the Ambulance Service, who see that they are also trying their best and unfortunately the person loses his life anyway. And what's worse, you find out after you think it worked. We are not from judging people by what we see after arriving at the scene of the incident, we do not divide people into better or worse. We help them in an effort to save their lives. And it's not enough anyway.


Nawet poświęcając w życiu większość czasu na doskonalenie się zawodowo. Poznawaniu nowinek technologicznych, które podczas działań przyspieszają i ułatwiają dostęp do poszkodowanych. Nowych technik wykorzystywanych w ratownictwie, to i tak niektórych osób niestety nie da się uratować. Najgorsze jest to że czasem wystarczyło tylko jechać wolniej.

Even devoting most of your time in life to improving professionally. Learning about technological innovations that accelerate and facilitate access to victims during operations. New techniques used in rescue, unfortunately, some people can not be saved. The worst thing is that sometimes it was enough just to go slower.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


23/05/2022
41943
Daily Activity, Walking0
0
0.000
9 comments
avatar

Fire brigade water pump is very strong, traffic accidents are very disastrous, it is very difficult to encounter bad sad events

0
0
0.000
avatar

!ALIVE
!BEER

I love ties in @macfit and I am awed by 42:42 match!
well done!

0
0
0.000
avatar

You need to stake more BEER (24 staked BEER allows you to call BEER one time per day)

0
0
0.000
avatar

Wow, mocny materiał. Super zobaczyć od tej strony pracę strażaka. Dzięki.

Co się stało, że ta ciężarówka się wywróciła? Znasz kulisy wypadku?

0
0
0.000
avatar

Dokładnej przyczyny nie udało nam się poznać. Prawdopodobnie ładunek przeciążył go przy zakręcie.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 414.5573 AFIT tokens for your effort in reaching 41943 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 27.40% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
... and 15 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 343.7923 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000