Walk and kids / Spacer i dzieci [PL/ENG] My Actifit Report Card: May 15 2022

avatar

Po skończeniu ciężkiej służby przyszedł nareszcie czas na powrót do domu i zasłużony odpoczynek, wpadłem na pomysł, że jak już wracam , a po drodze mam park koło pracy to zrobię sobie delikatny spacer dla relaksu.

After finishing my hard service, it was finally time to return home and have a well-deserved rest, I came up with the idea that when I come back, and on the way I have a park near work, I will take a gentle walk to relax.Jak rozpocząłem swój spacer miałem w planach pochodzić z 30 minut i wracać do żonki i dzieciaczków, które czekały na mnie na działce. Z 30 minut zrobiły się 2 godziny, tak to już bywa że można stracić poczucie czasu, przy chodzeniu bez konkretnego celu i nie patrzeniu na zegarek. Dopiero po telefonie mojego skarbka dowiedziałem się ile czasu mi zajął ten chwilowy spacerek po pięknym parku. Bo delikatnym wytłumaczeniu się żonce, ruszyłem w drogę do nich.

When I started my walk, I planned to go for 30 minutes and go back to my wife and kids who were waiting for me on the plot. From 30 minutes it became 2 hours, so it happens that you can lose track of time, when walking without a specific goal and not looking at the watch. It was only after my treasury's phone call that I found out how long it took me to take this momentary walk in a beautiful park. Because with a gentle explanation to my wife, I set offon my way to them.


A że po drodze mijałem jeszcze jeden park, może nie tak duży jak poprzedni, ale za to mój ulubiony. Ponieważ jak najstarsze dzieci były malutkie to mieszkaliśmy koło tego parku i lubiłem je zabierać na spacer. Bo zawsze lepiej jest dla dziecka przespać się nawet w wózku , ale na świeżym powietrzy wśród przyrody, niż w betonowym budynku. Przynajmniej takie jest moje zdanie w tym temacie. A prócz spacerów, mogliśmy również trochę się w nim pobawić , poobserwować zwierzęta, a zwłaszcza wiewiórki, których jest w nim bardzo dużo. A najlepsze jest, że potrafią nawet do ciebie podejść, bo może masz coś dobrego dla nich. Jeszcze jedną z atrakcji tego parku jest spory plac zabaw, na który zawsze jest dużo dzieci, ponieważ sam park jest otoczony dookoła przez osiedla, więc dużo osób dochodzi do wniosku, że jeżeli mają pod nosem park to czemu by z niego nie skorzystać.

And that on the way I passed another park, maybe not as big as the previous one, but my favorite. Since the oldest children were small, we lived near this park and I liked to take them for a walk. Because it is always better for a child to sleep even in a stroller, but in a fresh breeze among nature, than in a concrete building. At least that's my opinion on the subject. And in addition to walks, we could also play a little in it, observe animals, and especially squirrels, of which there are a lot in it. And the best part is that they can even approach you, because maybe you have something good for them. Another attraction of this park is a large playground, where there are always a lot of children, because the park itself is surrounded by housing estates, so many people come to the conclusion that if they have a park under their noses, why not use it.Można również spotkać w nim sporo osób biegających, ponieważ nasze miasto zrobiło ścieżki dla osób uprawiających sport. A dzisiaj z powodu bardzo dobrej i upalnej pogody widziałem sporo rozłożonych w nim kocy z rodzinami spędzającymi w nim czas.

You can also meet a lot of people running in it, because our city has made paths for people practicing sports. And today, due to very good and hot weather, I saw a lot of blankets spread out in it with families spending time in it.

Po dotarciu na działkę zostałem przywitany przez moje dzieciaczki, które nie oszczędzały mnie w przytulasach i dawaniu buziaków. Po chwilowym odpoczynku skosiłem plac zabaw, ponieważ mamy umowę z prezesem działek, że to robimy. Zajęło mi to z kolejne 2 godzinki, bo trawa trochę już urosła. A już ostatnio dzieciaczki mnie o to prosiły, bo nie dało się zagrać w piłkę. Plac zabaw ma spory teren z trawą, który oprócz architektury do zabaw, jest wykorzystywany przez dzieci właśnie do gier z piłką. Czy to siatkówka , czy tak jak one lubią gra w piłkę nożną. Do której najczęściej mnie namawiają, bo niby ze mną gra im się najlepiej.

After reaching the plot, I was greeted by my kids, who did not spare me in cuddles and giving kisses. After a moment's rest, I mowed down the playground because we have an agreement with the president of the plots that we do it. It took me another 2 hours, because the grass has already grown a little. And recently the kids asked me for it, because it was impossible to play football. The playground has a large area with grass, which, in addition to architecture for games, is used by children just for games with a ball. Be it volleyball , or how they like to play football. To which they most often persuade me, because they play best with me.Po skończeniu koszenia pobawiłem się z nimi trochę w berka, jak zawsze to ja nim w większości czasu byłem. Sam jestem zaskoczony że znalazłem po tylu kilometrach jakie dzisiaj zrobiłem, siły na bieganie za nimi. Ale jak to nie raz słyszałem, każdy uśmiech dziecka potrafi wiele wynagrodzić, a zwłaszcza ich słowa które motywują do wielu rzeczy. Chciałem dzieciaczki mieć, to jak to mój teściu mówi, to cierp z godnością jak cię będą zamęczać. A tyle biegania i nie widać po nich, żeby miały ochotę chociaż na chwilę odpoczynku. Skąd dzieci biorą te wszystkie pokłady energii. Jak prawie nie wyczerpujące się baterie, a moje wołają już o rozładowaniu.

After finishing mowing, I played with them a bit of a berk, as always I was one most of the time. I myself am surprised that after so many kilometers as I did today, the strength to run after them. But as I have heard it more than once, every smile of a child can reward a lot, especially their words that motivate them to many things. I wanted to have a child, as my father-in-law says, suffer with dignity as they torment you. And so much running and you can not see from them that they want to even for a moment of rest. Where do children get all these energy deposits from. Like almost endless batteries, and mine are already crying out about discharge.

Na obiadek, zrobiliśmy sobie grilla, kilka kiełbasek, no i hamburgerów, dzieciaczki za nimi przepadają jeżeli chodzi o robienie czegoś na grillu. Później jeszcze chwilkę pograliśmy w piłkę, ja sam na nich wszystkich. Oczywiście jest to wyrównanie szans w ich wykonaniu, bo jak to mówią do mnie jestem większy i silniejszy, to w ten sposób mają ze mną jakieś szanse. Gdzie to ja musze się nabiegać za każdym z nich, żeby odebrać im piłke. Ale przynajmniej mamy dużo wspólnej zabawy w rodzinnym gronie. Zawsze im mówię że rodzina jest na pierwszym miejscu, a później wszystko inne. Wspomnienia z dzieciństwa tworzy się tylko raz na całe swoje życie, a później to one mogą sprawić jakimi ludźmi będą w przyszłości i jakie wartości będą dla nich najważniejsze. Ale o tym się przekonam dopiero jak dorosną.

For dinner, we made a barbecue, a few sausages, and hamburgers, kids like them when it comes to doing something on the grill. Then we played football for a while, I myself on all of them. Of course, this is an equalization of opportunities in their performance, because as they say to me I am bigger and stronger, in this way they have some chances with me. Where do I have to run after each of them to get the ball away from them. But at least we have a lot of fun together with the family. I always tell them that family comes first and then everything else. Childhood memories are created only once in a lifetime, and later they can make what kind of people they will be in the future and what values will be most important to them. But that's what they're talking aboutonly when they grow up.
Po wybawieniu się przez dzieciaczki, ruszyliśmy w drogę powrotną do domku. Dzieciaczki po całym dniu zabawy były całe spocone i brudne. Jakby tarzały się w ziemi, a jutro idą do swoich szkół, więc dobrze by było żeby się wykąpali przed spaniem. Uważam że dużo lepiej się śpi po wzięciu kąpieli niż jak miały by się takie położyć spać.

After the children had been saved, we set off on our way back to the cottage. The kids were all sweaty and dirty after a day of play. It's like they're rolling in the ground and going to their schools tomorrow, so it would be good for them to bathe before sleeping. I think that it is much better to sleep after taking a bath than how they would go to bed.Jak dotarliśmy do domku , to oczywiście zaczęła się walka o pójście do kąpieli przez najmłodszych, bo oni chcieli by się jeszcze pobawić, a my im nie chcemy pozwolić. Po całym dniu zabawy oni mieli jeszcze siłe na zabawę, ale oczywiście tylko w myślach, bo było po nich widać że ledwo co się trzymają na nogach. Po kąpieli tak jak się po nich spodziewałem i co zrobi z nimi woda, jak tylko się położyli do łózek to od razu zasnęli. Tylko Wiktorek miał małe problemy, bo było widać że zaczęły mu wychodzić kolejne ząbki, więc zaczął być bardzo marudny. Ale mocne przytulenie się do mamusi i syropek przeciw bólowy od razu pomogły. Ładnie poszedł spać razem z resztą swojego rodzeństwa, a my z żonką mieliśmy chwile dla siebie przed położeniem się spać.

When we got to the cottage, of course the fight for the youngest to go to the bath began, because they would like to play more, and we do not want to let them. After a whole day of fun, they still had the strength to play, but of course only in their thoughts, because it was clear from them that they were barely on their feet. After bathing as I expected from them and what the water will do with them, as soon as they went to bed, they immediately fell asleep. Only Wiktorek had small problems, because it was visible that more teeth began to come out, so he began to be very cranky. But a tight hug to Mommy and an anti-pain syrup immediately helped. He went to bed nicely with the rest of his siblings, and my wife and I had moments to go to bed before going to bed.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


15/05/2022
33978
Daily Activity, Photowalking, Play with kids/grand kids, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 428.269 AFIT tokens for your effort in reaching 33978 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.94% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
... and 20 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 362.5690 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000