Combat exercises / Ćwiczenia bojowe [PL/ENG] My Actifit Report Card: May 11 2022

avatar

Dzisiaj znowu mam służbę i to bardzo interesującą. Mamy zaplanowane ćwiczenia z MPK , miejskim przedsiębiorstwem komunikacji. Posiadają oni specjalne dźwigi mogące wjechać na torowiska, w przypadku działań związanych z tramwajami. Po przyjęciu służby od zmiany zdającej i sprawdzeniu sprzętu. Mogliśmy nareszcie wyruszyć na wyczekiwane ćwiczenia z MPK. Kto ni lubi dowiedzieć się nowych rzeczy, a zwłaszcza dzięki którym można sprawniej i lepiej pomagać ludziom w potrzebie.

Today I have a ministry again, and a very interesting one. We have planned exercises with MPK, the municipal transport company. They have special cranes that can enter the tracks, in the case of activities related to trams. After accepting the service from the passing shift and checking the equipment. We could finally set off for the awaited exercises with MPK. Who does not like to learn new things, and especially thanks to which you can more efficiently and better help people in need.

Ćwiczenia tego rodzaju mają pomóc w polepszeniu współdziałania służb takich jak nasza z innymi podmiotami jak w tym przypadku z MPK. Mają oni wiedze na temat tramwaju , który mają na stanie, jak działają, miejsca mocowań podczas podnoszenia przy wyciąganiu osób pod nimi, odcięcia dostępu napięcia do nich, czyli wszystko co może nam pomóc podczas działań ratowniczych.

Exercises of this kind are to help improve the cooperation of services such as ours with other entities, as in this case with MPK. They have knowledge about the tram, which they have in stock, how they work, places of fastenings when lifting the pulling out of people under them, cutting off the access of voltage to them, that is, everything that can help us during rescue operations.

Na samym początku pokazano nam sprzęt jaki oni mają na stanie, sposób jego działania, jak można go zastosować. Jaki czas zajmuje im dojazd do poszczególnych przypadków zdarzeń. A najważniejsze jak mogą nas wspomóc podczas działań. Samo zobaczenie tego nasunęło już wiele pomysłów na różne zastosowanie. Później pokazano nam punkty w, których można podnieść tramwaje. Jak są one zaznaczone, co można a czego nie. Gdzie w samym pojeździe można znaleźć poszczególne rzeczy mogące nam pomóc np. w odcięciu napięcia do tramwaju.

At the very beginning we were shown the equipment they have in stock, how it works, how it can be used. How long does it take them to get to individual cases of events. And the most important thing is how they can help us during activities. Just seeing this has already given rise to many ideas for different applications. Later, we were shown points in which trams can be raised. How they are marked, what can and cannot be done. Where in the vehicle itself you can find individual things that can help us, for example, in cutting off the voltage to the tram.

Mogliśmy sprawdzić możliwość zastosowania sprzętu, który sami posiadamy na stanie, a dzięki wiedzy którą posiadają pracownicy, mogliśmy się dowiedzieć czy możemy tak zrobić jak myślimy, czy może jednak trzeba spróbować w inny sposób. W jaki sposób możemy się nawzajem uzupełnić. Co na przykład można by było zakupić na nasz stan sprzętowy, co by przyśpieszyło nasze możliwości działania, lub nawet je ułatwiło.

We could check the possibility of using the equipment that we have in stock, and thanks to the knowledge that employees have, we could find out whether we can do as we think, or maybe we need to try in a different way. How can we complement each other. What, for example, could be purchased for our hardware state, which would speed up our capabilities or even facilitate them.Z wiedzy praktycznej można wyciągnąć dużo pożytku na przyszłość i nabyć doświadczenia, które naprawdę jest wstanie przydać nam się na przyszłość w naszych działaniach. Sama możliwość sprawdzenia w realnych warunkach, a nie tylko myślenia czy da się coś zrobić, a zwłaszcza zobaczenie tego na własne oczy jest bardzo pomocna. Bardzo też zapada w pamięć. Dlatego uwielbiam tego rodzaju ćwiczenia. Nawet jak później człowiek prawie na nic nie ma sił. A dzisiaj to zwłaszcza że trafił nam się dzień z dużym upałem. Więc pot spływał po nas na całego, a zwłaszcza że trzeba było się dużo ruszać, a temperatura i słonko w tym nie pomagało. Ale na pewno każdy z nas wyciągnął z tego wnioski dla siebie.

Practical knowledge can be used to gain a lot of benefit for the future and to acquire experience that is really able to be useful to us for the future in our activities. Just being able to check in real conditions, and not just think if you can do something, and especially see it with your own eyes is very helpful. It is also very memorable. That's why I love this kind of exercise. Even if later a man has almost nothing strength for anything. And today it is especially that we had a day with a lot of heat. So sweat was running down all over us, especially since we had to move a lot, and the temperature and the sun did not help. But surely each of us has drawn conclusions from this for ourselves.Jeżeli chodzi o resztę upalnego dnia, to trochę się działo, pożar na balkonie, otwarcie mieszkania, a raczej pomoc w nim, pomiar substancji szkodliwych, pożar suchych traw. Chyba niczego nie zapomniałem, ale i tak najgorsze co mogło być to upał, który w przypadku naszych mundurów bojowych działał na nas jak piekarnik. Bo niestety ale dla bezpieczeństwa w przypadku pożarów to jest to miecz obusieczny chroni przed oddziaływaniem ognia w dużym stopniu, ale w przypadku warunków atmosferycznych takich jak dziś nie jest oddychający więc kumuluje wszystko w środku prawie jak piekarnik. Ale coś za coś.

As for the rest of the hot day, there was a bit going on, a fire on the balcony, the opening of the apartment, or rather help in it, the measurement of harmful substances, the fire of dry grasses. I don't think I forgot anything, but the worst thing that could have been was the heat, which in the case of our combat uniforms worked on us like an oven. Because unfortunately, but for safety in the case of fires, it is a double-edged sword that protects against the impact of fire to a large extent, but in the case of weather conditions such as today it is not breathable so it accumulates everything inside almost like an oven. But something for something.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


11/05/2022
22657
Daily Activity, Moving Around Office, Walking0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @dragokazo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 500 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 1000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 423.1185 AFIT tokens for your effort in reaching 22657 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.89% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L5
+ 13 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L5
+ 17 % AFIT
+ 3 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L4
+ 16 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
... and 19 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 357.4660 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000