Surprise baby / Niespodzianka skarbie [PL/ENG] My Actifit Report Card: May 4 2022

avatar
(Edited)

Moja kochana żonka , ma urodziny w następny dzień po mnie, czyli dzisiaj. Jest to na swój sposób zabawne bo jesteśmy z tego samego rocznika a jeżeli chodzi o lata to jestem od niej jeden dzień starszy. No i dzisiaj jest też drugie święto mniej ważne od jej urodzin, jest to dzień strażaka, z czego zawsze mam ubaw. Bo mówię jej że dzisiaj mi też prezent też się należy , oczywiście robię to zawsze dla żartu.

My dear wife, has a birthday the day after me, which is today. It is funny in its own way because we are from the same vintage and when it comes to years I am one day older than her. And today is also the second holiday less important than her birthday, it is the day of the firefighter, which I always have fun with. Because I tell her that today I also deserve a gift, of course I always do it as a joke..

O 5.00 żonka rozpoczęła prace, więc od samego rana w domu jest dosyć głośno, z powodu porządków i przygotowań na jej niespodziankę. Skarbek niczego się nie spodziewa, co sam dopilnowałem. Po pracy ma jechać kupić mi koszulki strażackie, których niby mi brakuje. Co daje nam trochę dodatkowego czasu.

At 5.00 a.m. the wife started work, so from the very morning the house is quite noisy, due to cleaning and preparations for her surprise. Skarbek does not expect anything, which I took care of myself. After work, he has to go to buy me firefighter t-shirts, which I supposedly miss. Which gives us a little extra time.

Synek podskoczył do piekarni po tort, ja w tym czasie zacząłem, rozmnażać rybkę na obiadek urodzinowy, bo żonka ją uwielbia. Córeczka robi porządki w dużym pokoju. Potem zrobiłem pranie, synek przyniósł tort. I przygotowaliśmy na nim świeczki. Jeszcze tylko napompowanie baloników. Dokończenie obiadu i można czekać na jej przyjazd i minę.

My son jumped to the bakery for a cake, at that time I started to breed fish for birthday dinner, because my wife loves it. My daughter is cleaning up a large room. Then I did the laundry, my son brought a cake. And we prepared candles on it. Just inflating the balloons. Finish dinner and you can wait for her arrival and mine.Uważam że jeżeli chodzi o wszystkie obowiązki, które robimy codziennie z żonką, mówiąc inaczej dzielimy się nimi. To ona robi zawsze więcej. Ja mogę robić prace fizyczne poza naszą stałą pracą na etatach. Ale to ona ogarnia zawsze większość, spraw związanych z naszymi dziećmi , domem i mógłbym tak wymieniać prawie bez końca. Dlatego w szczególny sposób chciałbym jej pokazać z dziećmi że nam na niej zależy i że ją zwłaszcza ja doceniam. Szczerze to sam czasami nie wiem jak ona potrafi z tyloma rzeczami sobie poradzić naraz. Dlatego dbanie o drugie połówki jest takie ważne.

I think that when it comes to all the duties that my wife and I do every day, in other words, we share them. She always does more. I can do physical work outside of our permanent full-time jobs. But it is she who always embraces the majority of matters related to our children , the house, and I could list it almost endlessly. Therefore, in a special way I would like to show her with children that we care about her and that I especially appreciate her. Honestly, sometimes I don't know how she can deal with so many things at once. That is why caring for the other half is so important.

A czy nam się udało ?

And did we succeed?

Oczywiście że tak, sami możecie zobaczyć jaka była zaskoczona, naszą niespodzianką. Niczego nie podejrzewała. Myślała że będziemy od razu iść na lody, które obiecaliśmy dzieciom. A tu wchodzi do domu i czeka na nią tort, śpiewają jej sto lat. A w powietrzy wisi piękny zapach obiadu, przygotowanego przez nas.

Of course you do, you can see for yourself how surprised she was, our surprise. She didn't suspect anything. She thought we would immediately go for the ice cream we promised the kids. And here she enters the house and a cake is waiting for her, they sing her a hundred years. And in the air hangs a beautiful smell of dinner, prepared by us.

Po opadnięciu trochę emocji i wzruszenia. Zjedliśmy razem obiad i tort, którym widać jak delektuje się nasz najmłodszy.

After the descent of a little emotion and emotion. We had dinner and a cake together, which you can see how our youngest one is enjoying.

Przyszedł czas na obiecany spacer z lodami. Wybraliśmy się najpierw do starej cukierni na lody, jest ona otwarta od roku 1955 , więc jeszcze zanim się urodziliśmy. Razem z żoną mamy z niej dobre wspomnienia z czasów młodości i często do nie chodzimy przy naszych spacerach. Nawet gdy trzeba nadłożyć trochę drogi do naszego celu.

The time has come for the promised walk with ice cream. We went first to an old ice cream shop, it has been open since 1955, so even before we were born. Together with my wife, we have good memories of her from our youth and we often do not go to her during our walks. Even when we need to put some way to our goal.


Po pysznych lodach zahaczyliśmy o centrum handlowe, żonka musiała dokupić Alexikowi skarpetki, ponieważ przy jego aktywności , żadne za długo nie potrafią wytrzymać. Gdy już to załatwiliśmy przyszedł czas na nasz długi spacer.

After a delicious ice cream we stopped at the mall, the wife had to buy Alexik socks, because with his activity, none of them can withstand too long. Once we have done it, it was time for our long walk.Kilka razy zmienialiśmy trasę, ponieważ dzieciaczki chciały myślały, że znają miasto dużo lepiej od swoich rodziców. Co nie okazało się prawdą, ale takie już są dzieciaki od samego początku chcą się angażować , myślę że jest to dobrze. Bo lepiej się pomylić , niż nie zrobić nic. W taki sposób człowiek może wyciągnąć wnioski na przyszłość.

We changed the route a few times because the kids wanted to think they knew the city much better than their parents. Which did not turn out to be true, but such are the kids from the very beginning want to get involved, I think it is good. Because it's better to make a mistake than to do nothing. In this way, man can draw conclusions for the future.Po długim mile spędzonym spacerze, nasz skarb najmłodszy zaczął już okazywać zmęczenie. Więc wróciliśmy do domku. Po obejrzeniu z dzieciaczkami bajki, którą wybieraliśmy z 30 min. Bo każdy miał coś do powiedzenia. Można uznać dzień za zakończony.

After a long nice walk, our youngest treasure has already begun to show fatigue. So we went back to the cottage. After watching a fairy tale with the kids, which we chose from 30 minutes. Because everyone had something to say. The day can be considered over.


„Tylko ona potrafi być mym światłe w najciemniejszą noc"
"Gwiazdą która wskazuje mi kierunek i oddaje mi co dzień swój blask a z nim wielką moc.”
"Only she can be enlightened to me on the darkest night."
"A star that shows me the direction and gives me every day its splendor and with it great power. "


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


04/05/2022
33025
Daily Activity, Play with kids/grand kids, Walking0
0
0.000
4 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 419.387 AFIT tokens for your effort in reaching 33025 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.17% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L4
+ 25 AFIT
Water Bottle - L4
+ 35 AFIT
... and 16 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 354.4620 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000
avatar

Takie urodziny są najlepsze!
Sto lat dla Was :)

0
0
0.000