Czas na zabawę / Time for fun [PL/ENG] My Actifit Report Card: May 2 2022

avatar
(Edited)

Niestety ale żonka musi dzisiaj, znowu ciężko pracować więc zostaje z dzieciaczkami sam. Co można wymyślić przy takiej sytuacji, jak tylko zabrać dzieciaczki na działkę miło spędzić z nimi dzień.

Unfortunately, but the wife has to work hard today, again so she stays with the kids alone. What can you come up with in such a situation, as soon as you take the kids to the plot nice to spend a day with them.

Więc po porannym śniadanku, pomogłem się im ubrać i wyruszyliśmy w naszą wspólną trasę do osiągnięcia naszego celu, czyli działeczki. Po drodze zahaczyliśmy o sklep, ponieważ trzeba się wyposażyć w odpowiedni prowiant, dla takich paniczów, co mają duże wymagania. Najważniejsze lody muszą być.

So after breakfast in the morning, I helped them get dressed and we set off on our joint tour to achieve our goal, which is the plot. On the way, we visited the store, because you have to equip yourself with the right provisions, for such panics, which have high requirements. The most important ice cream must be.Od parkingu do działeczki musiałem wyciągnąć pojazd jaśnie wielmożnego panicza, żeby go dowieść na miejsce. Ponieważ chciał oszczędzać swoje nóżki na późniejszą zabawę, a jeszcze przecież musiał dokończyć wysoko energetyczny posiłek w postaci Loda, kupionego przez tatusia.

From the parking lot to the plot, I had to pull out the vehicle of the noble master to bring him to the place. Because he wanted to save his legs for later fun, and yet he had to finish a high-energy meal in the form of Ice Cream, bought by daddy.Na samej działce czas leciał nam bardzo szybko na dobrej zabawie. Trochę wygłupów na trampolinie, razem z zawodami kto skoczy wyżej. Ganianie się po placu zabaw i działkach. Oczywiście nie mogło zabraknąć zabawy w berka, gdzie to ja najczęściej musiałem kogoś złapać. Bo jak to moje dzieci lubią robić wszyscy na jednego, jeden łapie wszystkich.

On the plot itself, time flew very quickly for us to have fun. A little fooling around on the trampoline, along with the competition who jumps higher. Chasing around the playground and plots. Of course, there could not be missing a game of berk, where I most often had to catch someone. Because as my children like to do all on one, one catches everyone.
Po wyczerpującym czasie spędzanym razem na działce, musieliśmy się pod wieczór już zbierać do domku. Dzieciaczki miały się jeszcze wykąpać przed spaniem. Jak to mawiała moja mama brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Ale spać już lepiej iść trochę czystszym.

After the exhausting time spent together on the plot, we had to gather for the cottage in the evening. The kids were still supposed to bathe before sleeping. As my mother used to say, a dirty child is a happy child. But to sleep already better to go a little cleaner.


Po powrocie , wykąpaniu całej czwórki, obejrzeliśmy sobie jedną bajkę na dobranoc. Najmłodsi dostali swoje lekarstwa i dzień mogliśmy uznać za zakończony.

After returning, bathing all four of us, we watched one bedtime story. The youngest got their medicines and we could consider the day to be over.


 <br/> _This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@dragokazo/actifit-dragokazo-20220503t040643984z)_ <br/> <br><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmXv9QWiAYiLCSr3sKxVzUJVrgin3ZZWM2CExEo3fd5GUS/sep3.png"><br><table>  <tr>    <img src="https://actifit.s3.us-east-1.amazonaws.com/ACTIVITYDATE.png"> </tr>  <tr>    <div class="text-center"><b>02/05/2022</b></div>  </tr></table><table>  <tr>    <img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmRgAoqi4vUVymaro8hXdRraNX6LHkXhMRBZxEo5vVWXDN/ACTIVITYCOUNT.png"> </tr>  <tr>    <div class="text-center"><b>28361</b></div> </tr></table><table>  <tr>    <img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmZ6ZT8VaEpaDzB16qZzK8omffbWUpEpe4BkJkMXmN3xrF/ACTIVITYTYPE.png"> </tr>  <tr>    <div class="text-center"><pre><b>Daily Activity, Play with kids/grand kids, Walking</b></div></pre></div>  </tr></table><div class="text-center"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmNp6YwAm2qwquALZw8PdcovDorwaBSFuxQ38TrYziGT6b/A-20.png"><a href="https://bit.ly/actifit-app"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmQqfpSmcQtfrHAtzfBtVccXwUL9vKNgZJ2j93m8WNjizw/l5.png"></a><a href="https://bit.ly/actifit-ios"><img src="https://cdn.steemitimages.com/DQmbWy8KzKT1UvCvznUTaFPw6wBUcyLtBT5XL9wdbB7Hfmn/l6.png"></a></div>


0
0
0.000
5 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 434.2805 AFIT tokens for your effort in reaching 28361 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 2.00% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
... and 13 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 369.3930 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @dragokazo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 10000 upvotes.
Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the April Power Up Month Winners
Feedback from the May 1st Hive Power Up Day
Be ready for the 5th edition of the Hive Power Up Month!
0
0
0.000