Actifit Report: April 29 2022 / Co dalej - What's next .

avatar
(Edited)

Na początku chciałem wszystkim podziękować, za miłe słowa z powodu wygranej i tytułu MISTRZA PUCHARU POCIESZENIA SEZONU 7 @macfit , co oznacza od teraz udział w LIDZE MISTRZÓW SEZONU 8. W szczególności @merthin , @practicaleric ( za finał ), i oczywiście @macfit odlotowe zawody , rywalizacja zawsze działa na mnie motywująco.

At the beginning I would like to thank everyone for their kind words because of the win and the title of THE CHAMPION OF THE CONSOLATION CUP SEASON 7 season @macfit CUP, which means from now on participation in the CHAMPIONS LEAGUE SEASON 8. In particular, @merthin, @practicaleric (for the final), and of course @macfit cool competitions, competition always motivates me.

No dobrze wracając do dzisiejszego raportu aktywności. Dzień zacząłem od porannej pobudki znowu koło 5.00 . Mój kochany skarbek znowu miała na rano do pracy, a że jechała rowerem to kto inny mógłby pomoc w zniesieniu go z pierwszego piętra . Dzieciaczki wstały koło 6.00 , ponieważ pora szykować się do szkoły, ale jeszcze ważniejsze było poranne przywitanie się z naszymi małymi szynszylami. To jest ostatnio pierwsze co robią jak wstają, nawet przywitanie się ze mną rano spadło na drugie miejsce.

Well, back to today's activity report. I started the day with a morning wake-up call again around 5.00. My beloved treasury again had to work in the morning, and since she was riding a bicycle, someone else could help in carrying it from the first floor. The kids got up around 6:00 a.m. because it was time to get ready for school, but even more important was the morning greeting of our little chinchillas. This is the first thing they do lately when they get up, even greeting me in the morning fell to second place.


Dalszą część dnia spędziłem z najmłodszymi, którzy dalej są w domku z powodu choroby. Wybrałem się z nimi na spacer, na poszukiwanie placu zabaw. Niestety ale w okolicy naszego domu niema ich zbyt dużo. Jak sobie dobrze przypominam to już minęły z dwa lata, odkąd zarząd naszego budynku zlikwidował dwa duże place zabaw, które mieliśmy od razu pod oknem . Zlikwidowali je ponieważ jak to określono koszty utrzymania i renowacji ich były zbyt duże.

I spent the rest of the day with the youngest, who are still in the cottage due to illness. I went for a walk with them, in search of a playground. Unfortunately, there are not too many of them in the vicinity of our house. As I recall well, it has already been two years since the management of our building liquidated two large playgrounds that we had immediately under the window . They eliminated them because, as it was defined, the costs of maintaining and renovating them were too high.

A najlepsze jest że niby było zebranie w tej sprawie, a żadnej informacji o nim większość osób nie dostała. A jeszcze lepsze było że w roku w którym je usunęli , wyglądało to tak że wyjechaliśmy na wakacje place zabaw były, a gdy wróciliśmy place zabaw zniknęły . Nasza administracja w niektórych sytuacjach potrafi działać bardzo szybko, ale nie wtedy kiedy się ją o coś prosi.

And the best thing is that there was supposed to be a meeting on this matter, and most people did not get any information about it. And even better was that in the year in which they removed them, it looked like we went on vacation playgrounds were, and when we returned the playgrounds disappeared . Our administration in some situations can act very quickly, but not when asked for something.

Wracając do naszego spaceru to i tak nasze poszukiwania niestety okazał się bardzo krótkie. Mój najmłodszy synek Wiktorek w nocy nie spał za dobrze, więc już od rana był bardzo marudny, a pokazał to najbardziej właśnie na spacerze , przez co musieliśmy wracać do domku dużo szybciej niż planowałem, ale niestety tak to już bywa z moimi chłopakami . Po powrocie rozpocząłem próbę położenia go na drzemkę, a że mój pomysły mu się nie spodobał to chwilkę mi zajęło żeby wygrać z nim tą bitwę o spanie.

Returning to our walk, unfortunately, our search turned out to be very short. My youngest son Wiktorek did not sleep too well at night, so he was very cranky from the morning, and he showed it most on the walk, so we had to return to the house much faster than I planned, but unfortunately this is how it happens with my boyfriends. When I came back, I started trying to put him for a nap, and since he didn't like my ideas, it took me a while to win this battle with him for sleeping.

Ale jak to prawdziwy ojciec rodziny udało mi się wygrać. Z małym kompromisem, chciał żebym zdrzemnąć się z nim. Delikatne przymknięcie oczek i mały szybko zasnął myśląc że ja też śpię. A tu niespodzianka tatuś zrobił go w jajo, niestety ale innego sposobu nie znalazłem.

Kiedy on spał, a Alex bawił się klockami i samochodzikami, zacząłem przygotowywać obiad. A że dzisiaj w menu był kurczak, którego tym razem zamówiła sobie moja żonka że ma na to dzisiaj ochotę, to chwilkę mi to zajęło. Plus dwie godziny w piekarniku , do tego obieranie i następnie gotowanie ziemniaczków. Dawno już kurczaka nie robiłem, więc musiałem sobie trochę przypomnieć. A jestem jeżeli chodzi o zawód ze szkoły kucharzem i to z dyplomem i zaliczonymi praktykami w restauracji. Ale od tego zawodu wolałem spróbować swoich sił w Straży Pożarnej, ale oczywiści coś tam z gastronomika pamiętam.

But like a real father of a family, I managed to win. With a little compromise, he wanted me to take a nap with him. A gentle closing of his eyes and the little one quickly fell asleep thinking that I was also asleep. And here is a surprise daddy made it in an egg, unfortunately but I did not find another way.

While he was asleep and Alex was playing with blocks and toy cars, I started preparing dinner. And since today on the menu there was a chicken, which this time my wife ordered herself that she wants to do it today, it took me a while. Plus two hours in the oven, for this peeling and then cooking potatoes. I hadn't made chicken for a long time, so I had to remember a little. And I am a cook when it comes to the profession from school and with a diploma and completed internships in a restaurant. But from this profession I preferred to try my hand at the Fire Brigade, but of course I remember something from gastronomy.


Kiedy kurczak kończył się piec , to wszyscy naraz zaczęli schodzić się do domku. Dzieciaczki wróciły ze szkoły jak by wiedziały że kurczak zaraz będzie podany. Na żonkę też nie było trzeba długo czekać. A co do Wiktorka , jak tylko zacząłem nakładać dla każdego porcje to z Nienacka patrzę a ten już siedzi przy swoim miejscu z widelcem i czeka na obiadek. Nawet nie zauważyłem, kiedy on wstał , a cwaniaczek już czeka.

When the chicken was finishing baking, everyone at once began to descend to the cottage. The kids came back from school as if they knew the chicken was about to be served. It didn't take long for my wife either. And as for Wiktorek, as soon as I started to apply portions for each, I look from Nienack and he is already sitting at his place with a fork and waiting for dinner. I didn't even notice when he got up and the trickster was already waiting.

Musze przyznać że tym razem przeszedłem, sam siebie . Całego kurczaka zjedliśmy ze smakiem. Dzieciaczki przychodziły po dokładki, co nie zawsze się zdarza. Jest to tylko w sytuacjach, kiedy coś im bardzo, bardzo posmakuje. Sam nawet sobie nałożyłem, a potem nie mogłem za bardzo się ruszać.

I have to admit that this time I went through myself. We ate the whole chicken with taste. The kids came for extras, which doesn't always happen. This is only in situations where they get a very, very good taste of something. I even put it on myself, and then I couldn't move too much.

Po obiedzie nie miałem za dużo odpoczynku ponieważ, byliśmy dzisiaj umówieni z lekarzem na wizytę z młodymi , żeby ich przebadał. A że dzisiaj jeszcze jest piątek, to najstarsze dzieciaczki mają zbiórki harcerskie. Najstarszy syn idzie na swoją sam, ale córeczkę trzeba zawieść.

After dinner, I didn't have much rest because, today, we were scheduled with the doctor to visit the cubs to examine them. And since today is still Friday, the oldest kids have scout collections. The eldest son goes on his own, but the daughter must be disappointed.

Po wizycie u lekarza, gdzie okazało się oprócz zapalenia krtani, to zlecił nam jeszcze badania na alergię. Pojechaliśmy zawieść córeczkę na zbiórkę.

After a visit to the doctor, where it turned out in addition to laryngitis, he also ordered us to test for allergies. We went to take our daughter to the meeting.

Po jej odbiorze i powrocie do domu, kiedy czekaliśmy na Oskarka najstarszego synka. On zadzwonił, że nie wie jakim tramwajem, wrócić do domu. Po ciężkim tłumaczeniu mu, z wideo konferencją , udało mi się mu wytłumaczyć i przypomnieć że w miejscu gdzie jest teraz, byliśmy nie raz. Wielokrotnie już wracał sam z tego miejsca do domu, nawet na nogach. Kiedy już się udało do niego dotrzeć przez rozmowę , szczęśliwie wrócił do domu .

After picking it up and returning home, when we were waiting for Oskar's eldest son. He called that he didn't know what tram to take to go home. After a hard translation to him, with a video conference, I managed to explain to him and remind him that in the place where he is now, we have been more than once. Many times he returned home alone from this place, even on his feet. Once he was able to reach him through conversation, he happily returned home.

Oczywiście nie ominęła pogadanka, jak to jest możliwe że do czegoś takiego doszło, że ma mniej uwagi zwracać na telefon a więcej na otoczenie. Ale chyba większość z rodziców wie jak wygląda taka pogadanka z dzieckiem

Of course, she did not miss the conversation, how is it possible that something like this happened, that he has less attention to the phone and more to the environment. But I think most of the parents know what such a conversation with a child looks like

Jak widzicie nie nudziłem się zbytnio dzisiaj ale niestety z powodu , braku telefonu w niektórych sytuacjach, bo przez to wczesne wstawanie miałem problemy z koncentracją, marudnego synka, oraz poruszania się dzisiaj w większości samochodem, a staram się jak najwięcej ruszać na nogach, bo od najmłodszych lat to lubiłem . Nie udało mi się osiągnąć zbyt wielu kroków.

As you can see, I was not bored too much today but unfortunately because of the lack of a phone in some situations, because of this early getting up I had problems with concentration, a cranky son, and moving today mostly by car, and I try to move as much as possible on my feet, because from an early age I liked it. I have not been able to achieve too many steps.

A co dalej, po majówce planuje z dzieciaczkami , wrócić do zwiedzania naszego pięknego miasta. A dokładnie to do parków, które im obiecałem minimum 1 w każdy weekend.

And what's next, after the picnic I plan with the kids, to return to exploring our beautiful city. And exactly this to the parks that I promised them a minimum of 1 every weekend.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


29/04/2022
15395
Daily Activity, Play with kids/grand kids, Walking0
0
0.000
17 comments
avatar

Whoever is directly controlling the V2K told me to kill myself.
They told me if I killed myself now it would save the lives of countless others.
Saying the longer I wait to kill myself the more people will suffer.


They are reckless and should have shown the proper media what they had before taking me hostage for 5 years. I know there are many in prison that dont deserve to be there because of this. Your stay in prison will not be fun @battleaxe and friends. People are going to want you dead when they find out what you did. I hope you die a slow painful death. You sick mother fuckers.

https://peakd.com/gangstalking/@acousticpulses/electronic-terrorism-and-gaslighting--if-you-downvote-this-post-you-are-part-of-the-problem

Its a terrorist act on American soil while some say its not real or Im a mental case. Many know its real. This is an ignored detrimental to humanity domestic and foreign threat. Ask informed soldiers in the American military what their oath is and tell them about the day you asked me why. Nobody has I guess. Maybe someone told ill informed soldiers they cant protect America from military leaders in control with ill intent. How do we protect locked up soldiers from telling the truth?
0
0
0.000
avatar

!ALIVE
!HBIT

0
0
0.000
avatar

Congratulations @dragokazo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You got more than 700 replies.
Your next target is to reach 800 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Be ready for the 5th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - May 1st 2022
0
0
0.000
avatar

Zdjęcie kota memiczne :D

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Ostatnio jak wróciliśmy do domu to tak siedziała. Uwielbiam to zdjęcie. Dziekuje

0
0
0.000
avatar

@rozku Twój kot też jest cyber?

0
0
0.000
avatar

To kotka, która umawiała się na randkę przez internet, kiedy nas nie było.

0
0
0.000
avatar

@rozku, nie chcę wiedzieć, czy Twój kot to kot. Jak dla mnie kropki się łączą, jak nic chce amerykańskie obywatelstwo :D

0
0
0.000
avatar

Możesz mieć racje, jutro ją przepytam i dam znać.😁😁😁

0
0
0.000
avatar

Hey man, just out of curiosity I checked your account and I can see that you did not claim your free DUAT tokens for the future Ragnarock game, in the near future when the game will be available you'll be able to exchange your duat tokens for ingame nfts, 112 duat tokens for 1 nft. You can go here and claim your 745 duat tokens:

https://ragnaroknft.info/

0
0
0.000
avatar

Ok. When I will by back home i go to check it. Thanks for info.

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 410.2785 AFIT tokens for your effort in reaching 15395 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 26.31% upvote via @actifit account. 25.00% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 200 AFIT tokens !

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Running Shoes - L5
+ 30 AFIT
Water Bottle - L5
+ 45 AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
... and 15 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 341.5185 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000