Actifit Report: April 27 2022 / Kolejna runda - Next round

avatar
(Edited)

Nad ranem rozpoczął się mój dzień od powrotu żonki z pracy. Było po niej widać, że nocka dała jej wycisk. Więc wziąłem się do pracy jak to na męża przystało. Zbudziłem nasze dzieciaczki, żeby się ubierały do szkoły, myślałem że zaprowadzę trójkę do szkoły.

In the morning, my day began with my wife's return from work. It was clear from her that the night gave her an impression. So I got to work as befits a husband. I woke up our kids to get dressed for school, I thought I'd take the three of them to school.

Ale się pomyliłem, jak tylko wstał Alex to zaczął mocno kaszleć. To nie był taki normalny kaszel, jakby jeszcze coś odksztuszał po przebytej chorobie. Tylko było słychać że to z krtani. Wtedy żonka opowiedziała mi, że jak odbierała go wczoraj z przedszkola to kolejny raz w jego szafce znalazła mokrą pod koszulkę po spoceniu się na dworze. Tyle razy prosiliśmy w przedszkolu, żeby nie przegrzewali dziecka, jak wychodzi na dwór. To kolejny raz jak puścili go na dwór w grubej bluzie i kurtce , przy słonecznej pogodzie.

But I was wrong, as soon as Alex got up he started coughing heavily. It was not such a normal cough, as if it was still coughing up something after the illness. Only you could hear that it was from the larynx. Then my wife told me that when she picked him up yesterday from kindergarten, she once again found wet under his T-shirt in his cupboard after sweating outside. We have asked so many times in kindergarten not to overheat the child when he goes outside. It's another time they let him go outside in a thick sweatshirt and jacket, in sunny weather.Więc okazało się, że moja radość z powrotu dzieci do szkoły będzie trwać długo, minęła w ciągu jednego dnia. Jutro miałem zaprowadzić, razem z nimi Wiktorka i cała brygada miała być w szkołach.

So it turned out that my joy at the children's return to school wouldent last long, it ended in one day. Tomorrow I was to lead Wiktorka with them and the whole brigade was to be in schools.

A tutaj niespodzianka wszystko zaczynamy od nowa. Przy tak licznym towarzystwie w domu, to moje dzieciaczki uwielbiają zarażać, się jeden od drugiego. Może być naprawdę ciekawie. A w Straży Pożarnej to będą skakać z radości.

And here surprise we start all over again. With so many companies at home, it's my kids who love to get infected, one from the other. It can be really interesting. And in the Fire Brigade they will jump for joy.

Odrowadziłem dwójkę najstarszych dzieciaczków do szkoły , bo przez poranne przeboje prawie by się spóźnili do szkoły. Skarbek z najmłodszymi została w domku żeby trochę odespać po pracy. W drodze powrotnej zahaczyłem o sklep żeby dokupić przyprawy do spaghetti na które umówił się dzisiaj Alex z mama na obiad.

I drove the two oldest kids to school, because because of the morning hits they would almost be late for school. Skarbek with the youngest stayed in the house to sleep a little after work. On the way back, I stopped at the store to buy spices for spaghetti that Alex and his mother had arranged for dinner today.


Po powrocie przygotowałem sos do spaghetti, ponieważ przez zostanie mojego kochanego synka w domu, musiałem zmienić swoje plany. Zamiast zająć się dokończeniem prac u jednego z klientów, zabrałem młodych na działkę. Moja żonka pracuje dodatkowo w zarządzie ogródków działkowych. A że po przespaniu idzie dzisiaj na parę godzinek tam, to pomyślałem że dobrze będzie spędzić trochę czasu z młodymi na zewnątrz. Ostatnio zostanie większość czasu w domu im nie pomogło, więc trzeba zmienić podejście.

When I came back, I prepared a sauce for spaghetti, because by staying my beloved son at home, I had to change my plans. Instead of finishing the work for one of the clients, I took the young people to the plot. My wife also works in the management of allotment gardens. And since after sleeping there for a few hours today, I thought it would be good to spend some time with the young outside. Recently, staying most of the time at home did not help them, so you need to change your approach.Czas na działce spędziliśmy delektując się piękną słoneczną pogodą. Oczywiście musieliśmy obowiązkowo zahaczyć o plac zabaw, bo młodzi by mi nie darowali, jak bym z nimi tam nie poszedł. Podczas naszej dobrej zabawy, niestety Patunia musiała pracować w zarządzie. Chłopaki nie oszczędzali mnie, jeżeli chodzi o zabawę. Nie potrafię czasami załapać nawet jak z mocnym kaszlem, chociaż na dworze się poprawił. Mieli tyle sił, żeby skakać od jednej atrakcji do drugiej, nawet poszliśmy się przejść po działkach. Ledwo żywi , ale na to siły mają.

We spent time on the plot enjoying the beautiful sunny weather. Of course, we had to obligatorily hook up to the playground, because the young people would not forgive me, if I did not go there with them. During our good fun, unfortunately Patunia had to work on the board. The guys didn't spare me when it came to fun. Sometimes I can not catch even how with a strong cough, although on the double he improved. They had enough strength to jump from one attraction to another, we even went to walk around the plots. They barely live, but they have the strength for it.
Jak młoda skończyła prace wróciliśmy do domku na obiad. 5 godzin na działce myślałem, że wykończy moich najmłodszych ale mała drzemka w samochodzie zregenerowała ich siły. W domku czekały na nas już starsze dzieciaczki w oczekiwaniu na obiad. Oczywiście w czasie od ich powrotu do domu, a naszym coś sobie przekąsili słodkiego cwaniaczki.

When the young woman finished the work we returned to the cottage for dinner. 5 hours on the plot I thought that it would finish off my youngest but a small nap in the car regenerated their strength. In the cottage, older kids were waiting for us in anticipation of dinner. Of course, in the time after their return home, and ours they had a sweet snack.

Dzień zakończyliśmy na inhalacji przed spaniem. A że młodzi nareszcie wykazywali zmęczenie po całym dniu. To od razu po nim odpłynęli.

We ended the day with inhalation before bedtime. And that the young people finally showed fatigue after a whole day. It was immediately after him that they sailed away.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


27/04/2022
36501
Daily Activity, Play with kids/grand kids, Walking0
0
0.000
7 comments
avatar

Ładny wynik - ponad 36k kroków, ale nie dziwię się, z taką ekipą jest gdzie nabić tyle kroków :)

0
0
0.000
avatar

Dzięki. Najbardziej podczas zabawy z nimi .

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 409.3483 AFIT tokens for your effort in reaching 36501 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.93% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L4
+ 11 % User Rank
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L4
+ 16 % AFIT
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L5
+ 18 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sunglasses - L4
+ 15 % AFIT
+ 2.5 % SPORTS
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
... and 13 other gadgets.
Boosts increased your AFIT earnings by 340.9158 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

0
0
0.000
avatar
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!
0
0
0.000