[PL / ENG] Wdzięczność / Gratitude December 20 2022

avatar
(Edited)

Miewam czasami takie dni, kiedy przeżywam mocne rozczarowanie światem. Wtedy najchętniej zwijam się w kuleczkę i pochlipuję w kącie, aż robi się trochę lepiej. Przeważnie trwa to krótko, bo z natury jestem optymistką i próbuję szybko znaleźć te pozytywne strony i się ich uczepić.
Nie jest zapewne przypadkiem, że takie dni zdarzają się wyłącznie w zimie. Nienawidzę zimy i depresja zimowa puka do mnie już u schyłku lata - "nadchodzę!". A potem, kiedy zima już jest, rozsiada się wygodnie i robi zamieszanie.
Nie jest zapewne też przypadkiem, że przez ostatnie dwa lata nie miałam ani grama tej depresji zimowej. Koniec lata jak zawsze wiązał się ze smutkiem i obawą, ale zimę zniosłam całkiem nieźle. Dlaczego? A, ja wiem dlaczego. Dwa lata temu byłam w ciąży, rok temu na urlopie macierzyńskim. Miałam dużo wolnego czasu, mogłam go poświęcić na spacery w ciągu dnia, żeby załapać trochę tych lichych promieni słońca, no i nie miałam zbyt dużo na głowie.
W tym roku więc uderzyło z nawiązką. Zapewne przede wszystkim dlatego, że za dużo wzięłam na swoje barki - wiecie, te studia podyplomowe to jednak wymagają dużego wkładu własnego. Temat jest ciekawy, bardzo mi się podoba, ale jest też trudny, a materiałów do przerobienia jest ogrom. A o ile teraz jeszcze mogę sobie trochę ukradkiem w dzień nad tym posiedzieć, tak w momencie gdy zaczną się dotacje i moja praca ruszy pełną parą to nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzę. Chyba mnie trochę poniosło.
Do tego parę rozczarowań życiowych i kilka innych problemików i jest efekt.

Wdzięczność

Poradzić sobie z tym nastrojem nie jest łatwo, ale na szczęście istnieje pewien sposób. Nie jest tajemnicą, że nasz umysł potrafi zdziałać cuda. I nasze myśli mogą sterować naszym nastrojem - serio! Więc pierwszy krok ku dobremu samopoczuciu to wyłączenie tych pesymistycznych i rozpaczliwych myśli - to jest najtrudniejsze. Potem już z górki - bo wystarczy włączyć WDZIĘCZNOŚĆ.
Brzmi banalnie? Niesłusznie.
Dostrzeganie drobnych pozytywów każdego dnia, skupianie się na tym co dobre, a nie złe w naszym życiu, pozwala przeprogramować umysł i zmienić cały nastrój. Nie ja to wymyśliłam, ale od lat sama, intuicyjnie, tak sobie radzę ze złem tego świata. A ostatnio wpadłam na jakiś artykuł, który właśnie o tym traktuje, tylko to, co ja praktykowałam sobie intuicyjnie, nazywa fachowo i wyjaśnia mechanizmy.

Najbardziej prozaicznym w okresie przedświątecznym przykładem wdzięczności jest zamiana myślenia "mam tyle do roboty!" na "mam z kim spędzać święta i mam dla kogo się starać". Choć oczywiście umiejętność odpuszczania sobie i luzowania gaci też jest przydatna. Ale chodzi o samo nastawienie. "Znowu muszę odśnieżać!" Ano, bo "mam dom z podjazdem, który wymaga odśnieżania". I tak dalej, i tak dalej.

Po więcej o wdzięczności odsyłam na przykład tutaj.
Jasne, prawdziwej depresji to nie wyleczy - tu trzeba do specjalisty. Ale na małą chandrę zimową jak najbardziej pomaga.

Sometimes I have days when I experience strong disappointment with the world. Then I like to curl up in a ball and sob in the corner until it gets a little better. Mostly it's short-lived because I'm an optimist by nature and I try to quickly find the positives and hang on to them.
It is probably no coincidence that such days only happen in winter. I hate winter and winter depression knocks on me already at the end of summer - "I'm coming!". And then, when winter is here, he sits comfortably and makes a fuss.
It is also probably no coincidence that I have not had an ounce of this winter depression for the last two years. The end of summer, as always, was associated with sadness and fear, but I endured the winter quite well. Why? Oh, I know why. Two years ago I was pregnant, a year ago I was on maternity leave. I had a lot of free time, I could spend it walking during the day to catch some of those poor rays of sunshine, and I didn't have much on my mind.
So this year it hit with a vengeance. Probably mainly because I took too much on my shoulders - you know, these postgraduate studies require a lot of own contribution. The subject is interesting, I like it very much, but it is also difficult, and the material to be processed is huge. And while now I can still sit on it a little secretly during the day, when the subsidies start and my work goes in full swing, I have no idea how I will cope with it. I guess I got a little carried away to enroll to that studies in this time of my life.
Add to that a few disappointments in life and a few other problems, and there is the effect.

Gratitude

Dealing with this mood is not easy, but fortunately, there is a way. It's no secret that our mind can work wonders. And our thoughts can control our mood - seriously! So the first step to feeling good is to turn off those pessimistic and desperate thoughts - that's the hardest part. Then it's downhill - because all you have to do is turn on GRATITUDE.
Sounds trivial? Wrong.
Seeing the little positives in each day, focusing on the good and not the bad in our lives, allows us to reprogram our minds and change our whole mood. I didn't come up with it, but for years I've been intuitively dealing with the evil of this world. And recently I came across an article that deals with this, only what I practiced intuitively, professionally names and explains the mechanisms.
The most prosaic example of gratitude in the pre-Christmas period is the change of thinking "I have so much to do!" with "I have someone to spend Christmas with and I have someone to care for". Although, of course, the ability to let go and loosen your pants is also useful. But it's just the attitude. "I need to shovel snow again!" Well, because "I have a house with a driveway that needs snow shoveling." And so on and so forth.
Of course, real depression will not be cured this way - here you need to see a specialist. But for a little winter blues, it helps so well.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20221221t080708443z)_


20/12/2022
5011
Walking

Pierwotnie opublikowano na Mój blog. Blog na Hive napędzany przez dBlog.0
0
0.000
6 comments
avatar

A do tego fotografia i szukanie pieknych kadrow też potrafi nastroić optymistycznie. Wdzięczność to faktycznie ogromna siła która potrafi zdziałać cuda, no i pozytywne myślenie. Czasem jedynie problem z tym, że my tyle wiemy, tyle mamy mądrych informacji zaczerpniętych z różnych książek i programów, a gdy przychodzi ten gorszy dzień to jesteśmy często bezradni. A przecież o to chodzi żeby włąsnie w tych momentach naszą wiedzę zamienić w działanie. Super masz podejście i fajnie że sobie tak radzisz. Spodobało mi się to pozytywne myślenie i zamiana "ciemnego" na "jasne" 💪Pozdrawiam i życzę jak najmniej tych "gorszych" dni. A swoją drogą fajne zdjęcia

0
0
0.000
avatar

Dziękuję ☺
A prawda, dobra sceneria z dobrym światłem i od razu wszystko jest ciut lepsze. Dużo jest takich małych drobnych elementów w ciągu dnia, które trochę poprawiają rzeczywistość. Oby tylko je dostrzegać 👍

0
0
0.000
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 52.9325 AFIT tokens for your effort in reaching 5011 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.18% upvote via @actifit account.


AFIT rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit shared its growth plans for 2023 with focus on hive services and integrations. Please vote now for our DHF proposal in support:
Vote on peakd
Vote on ecency
Vote on Hive wallet
Vote via hivesigner

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Follow us on Twitter | Join us on Telegram
Download on playstore | Download on app store

Knowledge base:
FAQs | Whitepaper
How to signup | Maximize your rewards
Complete Actifit Tutorial
rulersig2.jpg
Actifit supports cross-chain decentralization. Support our efforts below:

0
0
0.000
avatar

Jednym z moich zadań w trakcie terapii było na koniec dnia wypisać minimum pięć rzeczy, za które danego dnia byłam wdzięczna i robiło to robotę, bo cały dzień chodziłam nachmurzona, a nagle przy podsumowaniu okazywało się, że spotkało mnie dużo dobrego. Zdecydowanie pomagało [i pomaga nadal] zmienić perspektywę na bardziej optymistyczną względem życia. Tak jak powiedziałaś depresji to nie wyleczy, ale skoro wywołuje uśmiech to warto praktykować :)

0
0
0.000