[PL / ENG] Nowiny z Doliny / News from the Valley My Actifit Report Card: September 23 2021

208b6b2b526a841f89dd716cb241bd0.jpg

Dzisiaj w ramach relaksu po solidnym sprzątaniu w domu poszliśmy sobie z Bomblem nad rozlewisko. A tam coś nowego!

Today, as part of relaxation after a thorough cleaning at home, we went with the Baby to the Valley. And there was something new there!

IMG_20210923_132406.jpg

IMG_20210922_121908.jpg

IMG_20210922_121834.jpg

Przekleję tekst z tablicy aby był bardziej czytelny:
Kochłówka (opisywana również jako Potok Biolszowicki) to niewielka rzeka płynąca przez tereny Rudy Śląskiej i Zabrza. Jej źródła znajdują się przy granicy Chorzowa Batorego i Kochłowic. Po około 14 km, uchodzi ona jako prawobrzezny dopływ do Kłodnicy w Zabrzu Makoszowach.
Z geologicznego punktu widzenia Dolina Kochłówki jest starą trzeciorzędową rynną erozyjnie wypełnioną osadami czwartorzędowymi - pleistocenskimi i holocenskimi.
Najstarsze ślady działalności człowieka w obrębie Doliny Kochłówki sięgają przynajmniej średniowiecza. Świetnie zachowanym świadkiem historii są pozostałości (kopiec i fosa) niewielkiego grodziska z około XIV wieku, prawdopodobnie stanowiącego część systemu obronnego dawnego Księstwa Bytomskiego lub siedziby rycerskiej. Pomimo upływającego czasu i postępujących zmian w otoczeniu - Dolina Kochłówki nadal posiada wysoką wartość przyrodniczą - nadal zamieszkuje ją wiele gatunków zwierząt i stanowi doskonały przykład lokalnego korytarza ekologicznego.
W okresie przelotów, oprócz ptaków uznawanych za pospolite, zatrzymuje się tutaj wiele ptaków uznanych za rzadko występujące w skali województwa i kraju, a dodatkowo figurujących na Czerwonej Liście gatunków zagrożonych w Dyrektywach Europejskich. Obserwowano tutaj min. czaplę nodobną, mewę małą, płaskonasy, bataliony, piskliwca, lęczaka, krakwy, zimorodki, podróżniczka.
Wartość przyrodniczą Doliny Kochłówki potwierdza również występowanie w jej obrębie wielu przedstawicieli płazów i gadów, w tym figurujących w Dyrektywach Europejskich: traszek grzebieniastych, kumaków nizinnych czy rzekotek drzewnych.
W letnie wieczory, nad taflą największego zbiornika w dolinie, można zaobserwować żerujące nietoperze - one również uznawane są za rzadko występujące i również podlegają ochronie prawnej. Ciekawostką mykologiczną jest występowanie tutaj grzybów - czasznicy olbrzymiej - do 2014 roku grzyba objętego ścisłą ochroną.

I will paste the text from the board to make it more readable:
Kochłówka (also described as Potok Biolszowicki) is a small river flowing through the areas of Ruda Śląska and Zabrze. Its sources are located on the border of Chorzów Batory and Kochłowice. After about 14 km, it flows out as a right-bank tributary to Kłodnica in Zabrze Makoszowy.
From the geological point of view, the Kochłówka Valley is an old Tertiary gutter erosively filled with Quaternary - Pleistocene and Holocene sediments.
The oldest traces of human activity within the Kochłówka Valley date back to at least the Middle Ages. The remnants (mound and moat) of a small stronghold from around the 14th century, probably part of the defense system of the former Duchy of Bytom or a knight's seat, are perfectly preserved. Despite the passage of time and progressive changes in the environment - the Kochłówka Valley still has a high natural value - it is still inhabited by many species of animals and is an excellent example of a local ecological corridor.
During the migration period, in addition to birds considered common, many birds considered rare in the voivodeship and country, and additionally included in the Red List of Endangered Species in the European Directives, stop here. Spotted here were: a similar heron, a little gull, shovels, ruffles, a bird-like heron, a macaw, kingfishers, a traveler.
The natural value of the Kochłówka Valley is also confirmed by the presence of many representatives of amphibians and reptiles, including those listed in the European Directives: crested newts, toads and tree frogs.
On summer evenings, prowling bats can be observed above the surface of the largest reservoir in the valley - they are also considered rare and are also subject to legal protection. A mycological curiosity is the presence of fungi here - the giant skullcap - a fungus under strict protection until 2014.

IMG_20210923_133932.jpg

IMG_20210923_133730.jpg

IMG_20210922_122251.jpg

Grodzisko Kochłowickie - średniowieczny Gródek typu motte, położony w widłach Kochlówki i niewielkiego cieku, wpadającego do niej od północy. Obiekt powstał XIV wieku, a spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach przed połową XV wieku. Ten najstarszy zabytek Rudy Śląskiej posiada do dziś dobrze zachowaną fosę, która otaczała go od północy, oraz wysoki kopiec, na którym przed wiekami stała drewniana wieża. W czasie badań archeologicznych znaleziono tu liczne fragmenty ceramiki, żelazne gwoździe czy kafle piecowe.

Grodzisko Kochłowickie - a medieval motte-type settlement located at the forks of Kochłówka and a small watercourse flowing into it from the north. It was built in the 14th century, and it burned down in mysterious circumstances before the mid-15th century. This oldest monument of Ruda Śląska still has a well-preserved moat, which surrounded it from the north, and a high mound on which a wooden tower stood centuries ago. During archaeological research, numerous fragments of pottery, iron nails and stove tiles were found here.

IMG_20210922_122013.jpg

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 wybrany został do realizacji m.in. Projekt pt. Czas relaksu w Dolinie Kochłówki, obejmujący postawienie tablic informacyjnych ze zdjęciami zrobionymi przez mieszkańców oraz ławek.
Niestety, nie można było postawić ich w najbardziej dogodnym miejscu, wzdłuż długiej ścieżki, bo nie jest to teren miasta, a nieco dalej. Ale punkt widokowy wyszedł dzięki temu całkiem ciekawy.

As part of the Civic Budget 2021, among others, Project entitled Time to relax in the Kochłówki Valley, including placing information boards with photos taken by residents and benches.
Unfortunately, it was not possible to put them in the most convenient place, along the long path, because it is not a city terrain, but a bit further. But the view from that spot turned out to be quite interesting.

IMG_20210923_134011.jpg

IMG_20210923_133956.jpg


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


10363
House Chores, Walking0
0
0.000
1 comments
avatar

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have been rewarded 64.25 AFIT tokens for your effort in reaching 10363 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 0.96% upvote via @actifit account.


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

0
0
0.000