Neoptimistický výhled do roku 2021

avatar

P1120943.JPG
So the Chinese flu, Covid, is the most widely written and talked about now ... That's the clear influence of heaven, influentia coeli in Latin. The English word flu also comes from the word influentia. So the conjunction of Saturn with Jupiter, ajvaj, ajvaj, ajvaj ...

And misfortune never goes alone. Global warming is also thawing permafrost, eternally frozen soil, in Siberia. And from the ground rise the shallow graves of legionnaires, twelve thousand years older, dead mammoths.

The frosts of the legionnaires undoubtedly preserved the Spanish flu viruses. And what did those mammoths die for? Is the 4th wave of the Spanish flu or the mammoth flu waiting for us?

Earthquakes and volcanic eruptions. Etna has woken up in Sicily since Monday. Like everyone else, I have a rough idea that somewhere under Italy, the African and European Geological Plato meet. The outflow of lava means some imbalance deep down there ... So even though you're not a seismologist, I'd expect a wave of subsequent earthquakes down somewhere in the south.

But somehow the planet likes balance. When it explodes in the south of Europe, it usually has a response somewhere in Iceland and around Japan and Sumatra. We'll see ...

Does it concern us? At the beginning of the 17th century, there was such an earthquake in Bratislava that houses fell and people died under them. I know, the Carpathians are part of the Asian Earth Plate, which meets the European somewhere near Hodonín ... But sometime in the 1970s, chairs danced under me at night and in Prague. The epicenter of the earthquake was somewhere near Karlovy Vary. I'm not surprised ...

Drought, heat, deforestation, crop failure, hunger. Will it happen next year? I do not know. Maybe only in the following years.

And the monsters start to come out of the ground. I show one of these in the picture. But fortunately, the brave elf Čimísek has not yet retired, nor has he fallen ill on Covid ...

So I end my forecast optimistically. We don't have to be afraid of monsters!

krakia.png

A teď česky...
Tak teda ta čínská chřipka, Covid, o tom se teď nejvíc píše i mluví... To je jasný vliv nebes, influentia coeli po latinsku. Od slova influentia pochází i anglické slovo chřipka. Tak teda konjukce Saturnu s Jupiterem, ajvaj, ajvaj, ajvaj...

No a neštěstí nechodí nikdy samo. Globální oteplování vede i k tomu, že na Sibiři rozmrzá permafrost, věčně zmrzlá půda. A ze země vystupují mělké hroby legionářů i o dvanáct tisíc let starší, uhynulí mamuti.

V tělech legionářů mráz nepochybně uchoval viry španělské chřipky. A na co vlastně vymřeli ti mamuti? Čeká nás spíš 4.vlna španělské chřipky, nebo chřipka mamutí?

Zemětřesení a výbuchy sopek. Od pondělka se probudila Etna na Sicílii. Jako každý mám hrubou představu, že tam někde pod Itálií se stýkají Africká a Evropská geologická deska. Výron lávy znamená nějakou nerovnováhu tam hluboko dole... Takže ač nejsa seismologem, čekal bych vlnu následných zemětřesení někde dole na jihu.

Jenomže planeta má nějak ráda rovnováhu. Když to bouchne na jihu Evropy, zpravidla to má odezvu někde na Islandu i v okolí Japonska a Sumatry. Uvidíme...

Týká se nás to? Počátkem 17.století bylo v Bratislavě takové zemětřesení, že padaly domy a pod nimi umírali lidé. Vím, Karpaty jsou součásti Asijské zemské desky, která se stýká s Evropskou někde u Hodonína... Ale někdy v 70.letech pode mnou v noci i v Praze tancovala židle. Epicentrum zemětřesení bylo někde u Karlových Varů. Abchom se nedivili...

Sucho, horko, odumírání lesů, neúroda, hlad. Nastane to už v příštím roce? To nevím. Třeba až v letech následujících.

No a ze země začnou vylézat příšery. Jednu takovou ukazuji na obrázku. Ale naštěstí, statečný skřítek Čimísek ještě neodešel do důchodu, ani neonemocněl na Covid...

Takže končím svoji prognózu optimisticky. Příšer se bát nemusíme!

krakia.png0
0
0.000
11 comments
avatar

and so we keep our eyes open to see the world wobble through time and space... everything goes in circles, even if it looks like a straight line from up close, we're usually just missing the right perspective...

thanks for this truly googly eyed post... to me it's like a great gift on a christmas morning!

0
0
0.000
avatar

Thank you for your response. Of course, I'm happy when someone reads my posts. By the way, I have a name day today. My name is Emanuel.

0
0
0.000
avatar

Myslel jsem, že máš svátek jindy :)

0
0
0.000