توزیع گوشت گوسفند از طرف بنیاد خیریه صالح

اسلام علیکم دوست های عزیز امیدوار هستم که خوب ‌
‌ باشین و صحت مند باشین

امروز بنیاد خیریه به نیاز مندان گوشت گوسفند را توضیح کرد و برای آن ها پول نقدی هم ارایه شد0
0
0.000
1 comments
avatar

I thought you stopped using the #chary tag after @charityball's comment but here you are trying to abuse the tag again. Did you accidentally copy-paste the tags from an old .txt file or is it a template thing?

0
0
0.000